Formuláře pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu

obrazek
03. prosince 2020 20:05, Mgr. Renata Kulhánková

Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 12. 2020 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, je nutné v souladu se smlouvou o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování.

Požadované dokumenty je nutné doložit POUZE v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *pdf., a to nejpozději do 31. 1. 2021.

Vzhledem k tomu, že prodloužení realizace projektu bylo spojeno s vyhlášením nových dotačních programů „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ pro rok 2019 a pro rok 2020 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo“ je nutné rozdělit i závěrečnou zprávu o realizaci projektu spolu s vyúčtováním dle jednotlivých dotačních programů.

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ (tzv. první kolo), který zajišťoval podporu od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018, bude v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu obsahovat POUZE níže uvedené formuláře k vyúčtování dotace:
- Úvodní list
- Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotace za období 2016 – 2018
- Příloha č. 2 – Položkové čerpání dotace za období 2016 – 2018
- Příloha č. 3 – Výnosy a náklady sociální služby za období 2016 – 2018

Formuláře budou vloženy do dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ jako jeden soubor ve formátu *pdf s označením „Vyúčtování“.

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ bude v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu obsahovat vyúčtování dotace za rok 2019. Toto vyúčtování do systému eDotace vloží poskytovatel dotace, nikoli příjemce dotace. Příjemce dotace již doložil formuláře v rámci průběžného vyúčtování dotace za rok 2019 v listinné podobě.

Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo“ bude v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu obsahovat vyúčtování dotace za rok 2020 (viz Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2020) a závěrečnou zprávu o realizaci projektu, kterou naleznete v příloze článku.

Dle článku čl. VI bodu 5 smlouvy o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků je též nutné doložit do 31. 1. 2021 potřebné informace ke kontrole sledovaných indikátorů za období realizace projektu, tj. vykázaného rozsahu podpory u podpořených osob za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2020 (v případě anonymních osob jde o údaje pouze za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018). Tato data již nebudou součástí *pdf souboru v systému eDotace, ale budou zaslána v listinné podobě spolu s originály monitorovacích listů podpořených osob poštou v uzavřené obálce označené nápisem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Mgr. Renata Kulhánková
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Bližší pokyny budou rozeslány na e-mail příjemce dotace.

Soubory ke stažení