Formuláře pro oznámení změn a pro návrh změn v položkovém čerpání dotace

obrazek
22. prosince 2020 08:10, Mgr. Renata Kulhánková

Dle čl. XIV. odst. 7 smlouvy o poskytnutí účelové dotace je možné informovat o změnách údajů uváděných v žádosti o poskytnutí dotace také elektronicky, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Tyto informace budou příjemci dotace zasílat na e-mailovou adresu: Renata.Kulhankova@plzensky-kraj.cz

Dále je dle čl. XIV. odst. 8 smlouvy o poskytnutí dotace příjemce povinen požádat o schválení přesunu rozpočtu čerpání dotace v případě: 

•  navýšení jedné položky o více než 15 % původní hodnoty,

• vzniku nové položky rozpočtu.

Požadovanou změnu v položkovém čerpání dotace je příjemce dotace povinen předložit pouze na předepsaném formuláři (viz příloha), a to prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky KÚPK, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (v případě zaslání poštou je dostačující razítko podací pošty 15. 2. 2022) nebo osobně doručit na podatelku KÚPK, nejpozději do 15. 2. 2022.

Soubory ke stažení