Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018

18. listopadu 2019 11:01, aktualizováno 29. listopadu 2019 09:39, Jana Černá


Účelem tohoto finančního příspěvku je kompenzace nižší ceny dříví na trhu. Zároveň tyto finanční prostředky mají pomoci vlastníkům obnovit poškozené lesy a provést včas veškerá opatření, která jsou nutná pro opětovné zalesnění a péči o porosty.

Příjem žádostí o poskytnutí finančního příspěvku probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.

Finanční příspěvek bude poskytován nestátním vlastníkům lesa mimo území NP a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů.

Maximální výše finančního příspěvku je stanovena součinem objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby za kalendářní čtvrtletí a sazby příspěvku pro příslušné čtvrtletí. Objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb bude muset být prokázán příslušnými účetními, daňovými nebo výrobními doklady.

Jedna souhrnná žádost za výše uvedené období se bude podávat ke krajskému úřadu, na jehož území byla provedena nahodilá těžba jehličnatého dříví.

Žádost se bude sestavovat v modulu pro žadatele na internetových stránkách MZe.

Modul pro žadatele je k dispozici na portále eAGRI: Modul pro žadatele.

  • Tento modul si žadatel nestahuje do svého PC. Jedná se o webovou aplikaci (modul).
  • Je nutné si zřídit přihlášení na portál eAGRI. Zřídit přihlášení
  • V případě potíží s přihlášením se obraťte na MZe - helpdesk@mze.cz.
  • Metodické informace adresujte na prispevky-kurovec@mze.cz, nebo na telefonní linku (ÚT - PÁ 8 - 12 hodin) 221 815 031.

V případě, že funkci OLH zajištuje v uvedených porostech více osob, uvádí se v modulu kontaktní údaje pouze na jednoho OLH. Kontaktní údaje na ostatní OLH vyplní žadatel mimo prostředí modulu v listinné podobě (viz. Soubory ke stažení). Toto potvrzení OLH žadatel přiloží k písemně podávané žádosti spolu s dalšími požadovanými přílohami.

Postup pro podání žádosti:

  1. Po vyplnění je žádost připravena k odeslání na krajský úřad. Kliknutím na tlačítko „Zaslat na krajský úřad“ dojde k ověření a potvrzení správnosti žádosti. → V modulu se změní stav žádosti na Předaná krajskému úřadu.

  2. Následně si žádost vytiskněte, podepište a nechte potvrdit OLH. Takto potvrzenou žádost zašlete na krajský úřad.
Kontaktní adresa:

Krajský úřad Plzeňského kraje 
Odbor životního prostředí 
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň

Datová schránka: zzjbr3p
Soubory ke stažení