Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 – vyhlášení pravidel

obrazek
22. prosince 2020 09:18, aktualizováno 12:26, Bc. Filip Beránek DiS.
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 159/20 ze dne 14. 12. 2020 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotací z dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2021 a vyhlašuje následující dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2021:
• Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje
• Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje

Dotační program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje pro rok 2021 se týká poskytování dotací pro oblast péče o kulturní dědictví jako účinného nástroje k posílení hodnoty a atraktivity území Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje, k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty. V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
o Dotace na stavební a restaurátorské práce přímo související se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky.
o Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
o Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Dotační program Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje pro rok 2021 se týká poskytování dotací k zajištění zájmů památkové péče v regionu Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je podporovat obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón a staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, a zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru. V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:
o Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce přímo související se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí neprohlášených za kulturní památku, ale nacházejících se na území rezervací a zón.
o Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje.
o Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).
o Podpora tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón, žadateli mohou být výhradně obce nacházející se na území Plzeňského kraje, pro jejichž území se má plán ochrany vytvářet nebo se již vytváří, v rámci tohoto dotačního titulu lze žádat na příspěvek na tvorbu plánu ochrany památkových rezervací nebo památkových zón, případně na tvorbu dílčí etapy plánu ochrany.

Dotace z obou dotačních programů budou poskytovány zejména na obnovu objektů, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objekty, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození jejich památkových a historických hodnot.

Znění pravidel obou dotačních programů pro rok 2021 včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách tohoto článku.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.
Sběr žádostí je stanoven v termínu 22. 01. 2021 - 22. 03. 2021 (do 17:00 hodin).


Konzultační místo:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 (úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje).
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována každé pondělí a středu v úředních hodinách do 15. 03. 2021.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.


Administrátoři dotací na oddělení památkové péče:
Mgr. Tereza Eismannová
č. kanceláře 462
Telefon: +420 377 195 631
E-mail: tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz
administrátor pro ORP: Stříbro, Tachov

Mgr. Vilém Wolf
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 240
E-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz
administrátor pro ORP: Kralovice, Nýřany, Stod

Mgr. Michael Bašta
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 616
E-mail: michael.basta@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice

Mgr. Tomáš Kofroň
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 473
E-mail: tomas.kofron@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Blovice, Rokycany, Klatovy

Ing. Michala Poláková
č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 344
E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz
Administrátor pro ORP: Plzeň, Nepomuk, Přeštice, Sušice


Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačních programech:
Bc. Petr Bunda
oddělení památkové péče - č. kanceláře 464
Telefon: +420 377 195 361
E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz


Časový harmonogram dotačních programů:
22. 12. 2020 vyhlášení a zveřejnění Programu
22. 01. 2021 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
22. 03. 2021 uzávěrka podávání žádostí o dotace (do 17:00)
02. 08. 2021 konec lhůty pro nahlášení zmenšení rozsahu prováděných prací
07. 09. 2021 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly
01. 11. 2021 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady (pro všechny dotační tituly v rámci programu Památky a pro dotační tituly dle čl. I. odst. 1, 2, 3 Pravidel programu Zóny)
25. 02. 2022 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady (pouze pro dotační titul dle čl. I. odst. 4 Pravidel programu Zóny – plány ochrany)

Termíny projednání žádostí v orgánech Plzeňského kraje budou zveřejněny v aplikaci eDotace.


Soubory ke stažení