Dotační program Retence vody v krajině 2020

25. února 2020 Ing. Alena Němečková
Žádosti budou přijímány od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.


Účelem dotačního programu je podpora projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu. Podporováno je také zlepšování schopnosti retence vody v zemědělské půdě, retence srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí,a výsadba vhodných dřevin, podporujících retenci vody a zlepšení mikroklimatických podmínek.
Předmětem dotace jsou zejména náklady na realizaci projektů, primárně zaměřených na zlepšení míry retence vody ve volné krajině, nebo v zastavěných územích obcí.


Dotační program Retence vody v krajině 2020 se dělí na 2 dotační tituly:
• Dotační titul č. 1: Retence vody 2020
• Dotační titul č. 2: Výsadba stromů pro podporu retence 2020


Dotační titul č. 1: Retence vody 2020


Dotace budou poskytovány zejména na:


a) tvorba nových, nebo oprava stávajících a zaniklých přírodě blízkých malých vodních nádrží bez rybí obsádky a bez chovu drůbeže - vytvoření nové nádrže s maximální výměrou 0,5 ha, minimálním podílem litorálního pásma 20% a maximální hloubkou 3 m

b) tvorba nebo obnova přírodních vodních prvků s retenční schopností (například tůně, prameniště, rašeliniště, mokřady, prvky sloužící i jako přírodní napajedlo, opatření pro přirozenou/přírodní retenci srážkových vod
z nepropustných ploch, apod.)

c) obnova přirozených funkcí drobných toků a niv
• renaturace degradovaných toků či drobných vodních linií (například zatrubněných, vybetonovaných, napřímených apod.), rekonstrukce
do podoby přírodě blízkých koryt, tvorba meandrů, slepých ramen, ostrůvků v korytě toku apod., obnovy přirozených údolních niv, opatření pro podporu rozlivu a delšího zdržení vody ve vhodných lokalitách, opatření ke zpomalení odtoku z krajiny (hrázky, přehrážky přírodního charakteru či z přírodních materiálů, apod.)
• regulace odtoku ze staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (hlavní a vedlejší odvodňovacích zařízení) – přerušení funkčních odvodňovacích zařízení, vedoucí ke snížení objemu odtoku vody z lokality a ke vzniku tůně/mokřadu (vyvedení toku na povrch terénu)

d) zvyšování retenční kapacity zemědělské půdy a zabránění erozi
a degradaci půdy – činnosti vedoucí k delšímu zdržení vody v zemědělské krajině - zpomalení povrchového odtoku a účinnější vsakování, opatřeními jsou například: zatravněné zasakovací pásy, biopásy, průlehy, zasakovací příkopy, stabilizace míst soustředěného odtoku přehrážkami a jejich úprava zatravněním, hrázky, meze)Dotační titul č. 2: Výsadba stromů pro podporu retence 2020


Dotace budou poskytovány zejména na:
- výsadba ve volné krajině - místně vhodná původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin, včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích, využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin – za podmínky umožnění původního zemědělského obhospodařování,
- obnova nebo zakládání větrolamů – zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení erozi a plošnému odtoku,
- výsadba v zastavěném území nebo na zastavitelných plochách – výsadba na veřejně přístupných pozemcích (například zakládání nebo dosadba alejí, stromořadí, významných stromů nebo jejich skupin), vyjma okrasných parkových úprav s nepůvodními druhy.Dotace se poskytuje jako investiční i neinvestiční.


Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2020 činí 4.000.000 Kč.


Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz


Kontaktní osoby:


Ing. Alena Němečková
telefon: 377 195 331, e-mail: alena.nemeckova@plzensky-kraj.cz


Ing. Jana Slavíková
telefon: 377 195 357, e-mail: jana.slavikova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení