Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 – vyhlášení

obrazek
22. prosince 2020 09:52, Bc. Filip Beránek DiS.
Důvody podpory stanoveného účelu:
• poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji
• oživení autorské literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu; podpora identity a prestiže regionálních lokalit
• podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního Programu
• podpora autorské literární tvorby mladých a začínajících autorů
• podpora uchování existujících i tvorba nových kulturních hodnot

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty:
tematické okruhy:
• Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama)
• Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí)
• Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.)

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 90 % skutečně vynaložených celkových nákladů. Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů (nikoliv však veřejné podpory).

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od od 22.01.2021 průběžně do 14.05.2021 do 14.00 hodin.


Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s Programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 00 (úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje).
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace pro podání žádosti (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována v pondělí a ve středu v úředních hodinách do 07.05.2021.
(Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele).


Kontaktní osoby - administrátoři dotace:

PhDr. Pavel Suk, Ph.D. (tematický okruh č. 1, 3)
Oddělení kultury - č. kanceláře 467
telefon.: 377 195 470; 734 524 010
e-mail: pavel.suk@plzensky-kraj.cz

Mgr. Pavlína Steidlová (tematický okruh č. 2, 3)
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
Telefon: 377 195 799; 733 698 613
E-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení