Dotační program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 – vyhlášení

obrazek
22. prosince 2020 09:47, Bc. Filip Beránek DiS.
Důvody podpory stanoveného účelu:
• poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových
• vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru“ pro obyvatele i návštěvníky kraje
• podpora identity a prestiže regionálních lokalit

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty:
tematické okruhy v oblasti živé kultury:
1) Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity (např. taneční, divadelní, filmové a literární)
2) Hudba (včetně festivalů a soutěží)
3) Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl)
4) Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR)
5) Západočeské baroko

tematické okruhy v oblasti historie a kulturního dědictví
6) Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí)
7) Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního kulturního dědictví)
8) Významná výročí osobností v oblasti kultury a zásadních historických událostí spjatých s Plzeňským krajem v roce 2021 (např. výročí patronky Země české, svaté Ludmily; Karla Špillara; Bohuslava Balbína aj.)

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.
Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.
Sběr žádostí je stanoven v termínu od 22.01.2021 – 24.03.2021 do 17 hodin.

Vyplněná žádost v aplikaci eDotace je platná pouze ve stavu „podáno“. Žádosti, které zůstanou ve stavu „založeno“ a „vráceno k dopracování“ nebudou přijaty k dalšímu hodnocení.

Přijetí žádosti k hodnocení v tomto Programu vylučuje podání žádosti na stejný projekt do jiného dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2021 vyhlášeného Plzeňským krajem.
Přijetí žádosti k hodnocení v jiném dotačním programu pro rok 2021 vyhlášeném Plzeňským krajem vylučuje podání žádosti na stejný projekt do tohoto Programu.


Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů. Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů (nikoliv však z prostředků poskytnutých jako veřejná podpora nebo podpora de minimis). V případě, že je dotace poskytována na psaní, editaci, produkci, distribuci, digitalizaci či vydávání hudby ve smyslu ustanovení čl. 53 odst. 2 písm. f) Nařízení, bude příjemci poskytnuta dotace na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu pouze ve výši maximálně 70 % skutečně vynaložených celkových nákladů, zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů (nikoliv však z prostředků poskytnutých jako veřejná podpora nebo podpora de minimis).

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s dotačním Programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova ul. 18
306 13 Plzeň.
Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 (úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje).

Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace pro podání žádosti (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována v pondělí a ve středu v úředních hodinách do 17.03.2021.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

Kontaktní osoby – administrátoři dotace:
Mgr. Pavlína Steidlová
(tematický okruh č. 1, 3, 5, 6 a 8)
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
Telefon: 377 195 799; 733 698 613
E-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz

Bc. Zdeněk Valenta (tematický okruh č. 2 a 7)
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
Telefon: 377 195 474, 724 447 805
E-mail: zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz

Mgr. Jana Stachová (tematický okruh č. 4)
Oddělení kultury - č. kanceláře 459
telefon.: 377 195 395; 773 353 690
e-mail: jana.stachova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení