Dotační program Plzeňského kraje Nadání 2022

obrazek
16. června 2022 14:36, Mgr. Ludmila Novotná
Cílem programu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež, podporovat pedagogy středních škol, kteří se systematicky věnují nadaným žákům a žákům s mimořádným zájmem o obor prostřednictvím přípravy na jednotlivá kola předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR, zlepšovat a uzpůsobovat materiální vybavení škol pro práci s nadanými žáky. Program je navázán na úspěchy žáků středních škol v celostátních a mezinárodních kolech předmětových soutěží. Z programu lze hradit náklady na materiál (učební pomůcky, vybavení specializovaných učeben, spotřební materiál, odborná literatura), náklady na služby spojené s dodáním materiálu (poštovné, doprava), nenárokové složky platů pedagogických pracovníků (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání úspěšných žáků. Nenárokové složky platů pedagogických pracovníků mohou dosahovat maximálně do výše 20 % z celkové požadované dotace/příspěvku.

Objem finančních prostředků k rozdělení: 270 000 Kč.
Příjem žádostí: od 1. 8. do 26. 8. 2022
Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Novotná (ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz, 377 195 373), administrátor dotačního programu: Ing. Karel Holan.
Bude zveřejněno v sekci dotace: zde.

Přehled největších letošních úspěchů žáků v celostátních kolech naleznete zde.