Dotační program Ekologické investiční projekty 2020

obrazek
06. ledna 2020 09:43, aktualizováno 16:11, Mgr. Martin Pták

Žádosti budou přijímány od 2. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace, která jsou uvedena v příloze.


Účelem dotačního programu je podpora zpracování projektových dokumentací k záměrům na výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro veřejnou potřebu (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod) a projektových dokumentací pro realizaci opatření na výstavbu či jinou realizaci opatření, která sníží negativní účinky povodní (tj. protipovodňových opatření).


Dotační program Ekologické investiční projekty 2020 obsahuje dva dotační tituly, a to dotační titul č. 1 - Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 a dotační titul č. 2 - Podpora protipovodňových opatření 2020.


Dotace bude poskytnuta na vypracování projektové dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované prostředky jsou určeny pouze na projektovou činnost. Z dotace nelze hradit inženýrskou činnost. Finanční prostředky budou poskytovány formou investiční účelové dotace. 


Předpokládaný celkový objem finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program na rok 2020 na dotační titul č. 1 - Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020 činí 2 000 000 Kč, na dotační titul č. 2 - Podpora protipovodňových opatření 2020 jsou pak alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč. Celkem jsou tedy na uvedený dotační program vyčleněny 4 000 000 Kč.


Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Martin Pták
e-mail: martin.ptak@plzensky-kraj.cz, telefon: 377 195 330

Soubory ke stažení