Dotační program Adaptační opatření v ochraně přírody 2021

obrazek
20. ledna 2021 08:24, Ing. Alena Bratková

Žádosti budou přijímány od 22. 2. 2021 do 15. 3. 2021. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021.

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu, a podpora netradičních forem výuky, školních a mimoškolních aktivit v oblasti EVVO.

Dotace budou poskytovány zejména na:
- praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti,
- ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů,
- údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa, a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
- iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnova a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin,
- údržba a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody,
- pořízení základního mobiliáře a vybavení pro potřeby praktické výuky ekologické výchovy,
- výsadba ve volné krajině - místně vhodná geograficky původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin, včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin - za podmínky umožnění původního zemědělského obhospodařování,
- obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami - zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení erozi a plošnému odtoku.

Dotace se poskytuje jako neinvestiční.


Schválený objem finančních prostředků pro tento dotační program činí 4.000.000 Kč.


Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Alena Bratková
telefon: 377 195 594, e-mail: alena.bratkova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení