Dopis Národní rady osob se zdravotním postižením PK lídrům kandidátek pro krajské volby

obrazek
01. října 2020 10:16, Mgr. René Zeithaml

Jak se již od roku 2012 stalo tradicí, NRZP Plzeňského kraje vždy před krajskými volbami oslovuje lídry kandidujících subjektů s nejvyššími volebními preferencemi a pokládá jim několik otázek týkajících se problematiky lidí se zdravotním postižením. Tentokrát na dopis odpovědělo všech devět oslovených volebních lídrů – konkrétně Ing. Josef Bernard (STAN s podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů), PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA (KSČM), Mgr. Roman Zarzycký (ANO 2011), Ivo Grüner (ČSSD), Ing. Marie Pošarová (SPD), Mgr. Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj), doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. (ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů), Pavel Borusík (Trikolóra) a Rudolf Špoták (Pirátská strana). Což svědčí jednak o stoupajícím zájmu politiků komunikovat s NRZP PK, a jednak tím pádem i o stoupající prestiži NRZP PK mezi krajskou politickou reprezentací. Na tento dialog budeme po volbách samozřejmě navazovat při jednání jak s vítězi voleb, tak s opozicí.

PhDr. Miroslav Valina
předseda NRZP Plzeňského kraje


Odpovědi na jednotlivé otázky jsou níže uvedeny v plném znění, v pořadí, v jakém byly na adresu NRZP Plzeňského kraje zaslány:

Otázka č. 1
Zastupitelstvo Plzeňského kraje v tomto volebním období napříč politickým spektrem schválilo „Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Plzeňském kraji na období 2019 – 2023“. Jde o již druhý koncepční dokument (první krajský plán vyrovnávání příležitostí byl schválen pro léta 2013 – 2018), na kterém je dlouhodobě postavena úspěšná spolupráce mezi PK a NRZP, proto bych se Vás chtěl dotázat, zda jste se zmíněným dokumentem obeznámen a zda je Vaše strana ochotna v případě volebního úspěchu na tuto spolupráci navázat a v realizaci plánu pokračovat i po roce 2020?

Josef Bernard (STAN): Určitě ano! Byl jsem jeho prosazovatelem a jsem s jeho úrovní velmi spokojen.

Jiří Valenta (KSČM): Zmíněný dokument samozřejmě mají naši krajští zastupitelé k dispozici a průběžně vyhodnocují jeho realizaci. KSČM ve všech volebních obdobích, tedy již od roku 2000, klade oblast sociálních věcí mezi své základní priority, a nejinak je to pro následující volební období. V případě volebního úspěchu samozřejmě na tento dokument navážeme a silou získaných mandátů dohlédneme na jeho plnění.

Roman Zarzycký (ANO 2011): I krajští zastupitelé ANO 2011 PK schválili výše uvedený dokument a tím se samozřejmě cítíme být zavázáni ho plnit a prohlubovat spolupráci mezi PK a NRZP .

Ivo Grüner (ČSSD): Oba dva dokumenty znám, neboť jsem se zúčastnil jejich schvalování v Radě Plzeňského kraje (dále jen RPK) i na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje.
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Plzeňském kraji na období 2019 – 2023, poznamenala diskuze, co s ním bude, když jde přes dvě volební období (2016-2020 a 2020-2023).
Východiskem diskuze v sociální demokracii bylo především:
a) pokračovat i po roce 2020 v každoročním vyhodnocování v RPK,
b) současně v kontaktu mezi radními pro sociální oblast a krajskou radou NRZP vytvářet předpoklady pro přípravu dalšího krajského plánu na roky 2024-2028.
Shrnující odpověď:
- sociální demokracie bude prosazovat pokračování v realizaci Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Plzeňském kraji i po roce 2020.

Marie Pošarová (SPD): Musím říci, že všechny podrobnosti o zmíněném dokumentu nemám. Vzhledem k tomu, že je úspěšná spolupráce mezi Plzeňským krajem a Národní radou osob zdravotně postižených, budeme v případě úspěchu tuto činnost a spolupráci rozvíjet i nadále. Naše strana se zaměřuje zvlášť na pomoc handicapovaných. Jsou to lidé, kteří si naši pomoc opravdu zaslouží. Sami naši členové se angažují ať už v Chráněných dílnách či na pomoci zrakově postižených (pobočka Domažlice). Budeme rádi, když bude spolupráce pokračovat i po roce 2020.

Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj): Stejně jako jsme jej podpořili v odborné sociální komisi, Výboru pro zdravotnictví a sociální věci, Radě Plzeňského kraje a Zastupitelstvu Plzeňského kraje, podpoříme jej i nadále. Řada kroků, které jsou plánem vymezeny, se v tomto volebním období realizovala (bezbariérovost, proinkluzivní opatření i podpora speciálních škol a školských poradenských zařízení, další vzdělávání pedagogů, preference organizací zdravotně postižených atd.) Je samozřejmostí, že hodláme tento plán i nadále naplňovat.

Ilona Mauritzová (ODS s podporou TOP 09): Samozřejmě ano, neboť považujeme Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením za výborný nástroj umožňující vytváření rovných příležitostí pro lidi se zdravotním postižením všech oblastech lidské činnosti. Od zpřístupňování staveb a dopravy přes oblast vzdělávání, školství, sociální, kulturní a zdravotnickou péči, stejně jako osvětovou činnost a přístup k informacím.

Pavel Borusík (Trikolóra): Ano, s uvedeným materiálem jsem osobně obeznámen včetně kolegů, kteří se v našem politickém hnutí zabývají na krajské úrovni sociální politikou. Obecně považuji rovný přístup a vyrovnávání příležitostí v pracovním pohledu i osobním životě pro osoby zdravotně postižené za nejpřirozenější základ přístupu společnosti k této problematice. Přecházení, podceňování či nedostatečnost v tomto pohledu je velmi špatná. Proto vyjadřuji za Trikoloru i naši povinnost se k tomuto plánu v případě našeho zvolení do krajského zastupitelstva odpovědně přihlásit.

Rudolf Špoták (Pirátská strana): Nejen spolupráce s NRZP, ale se všemi odborníky, spolky a organizacemi je velice důležitá a neměla by být otázkou politického boje, ale mělo by být maximálně nasloucháno příslušným organizacím. S tímto dokumentem nejsem detailně obeznámen, ale byl bych velice rád, aby taková to spolupráce nadále pokračovala.


Otázka č. 2
Na základě předešlého Krajského plánu vyrovnávání příležitostí byl před sedmi lety mj. vytvořen dotační titul „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji“. Během fungování tohoto programu se výrazně zkvalitnila činnost organizací osob se zdravotním postižením, což mělo pozitivní vliv na informovanost a mobilitu lidí s handicapem a na jejich přístup ke vzdělání, kulturnímu, sportovnímu a společenskému vyžití. Proto pokládám za logické položit Vám otázku, jaký je Váš názor na tento dotační titul a jaký přístup k němu Vaše strana v případě volebního úspěchu během následujících let zvolí?

Josef Bernard (STAN): Pomáhat zdravotně postiženým je samozřejmostí a naší prvořadou povinností. To, co děláme je minimum. Těším se na další návrhy od NRZP PK jak tuto spolupráci zlepšit.

Jiří Valenta (KSČM): Jak už bylo uvedeno, sociální oblast je pro nás společně se zajištěním bezpečnosti obyvatel a zdravotnictvím jednou ze zásadních programových priorit, a proto „krajský program podpory příslušných organizací“ samozřejmě beze zbytku podporujeme. V případě volebního úspěchu bychom tento dotační titul, samozřejmě s ohledem na aktuální finanční situaci PK, nejen udrželi, ale ještě více finančně saturovali.

Roman Zarzycký (ANO 2011): Dotační titul „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji“ zůstane zachován, jeví se nám jako prospěšný a neznáme žádný důvod pro jeho omezení nebo zrušení.

Ivo Grüner (ČSSD): Tento dotační titul Plzeňského kraje je během několika let propracovaný. I když jsme jediným kraje v ČR, kde tento dotační titul existuje, jsme pro jeho zachování.
O tom svědčí i to, že je vyhlášen i na rok 2021. A to je zásluha především sociální demokracie. Termíny pro rok 2021 jsou obdobné jako v předchozích letech a s největší pravděpodobností i alokovaná částka zůstane na úrovni roku 2020, byť na výdajové části rozpočtu je 10% ponížení finančních prostředků.

Marie Pošarová (SPD): – na tuto otázku neodpověděla

Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj): Podpora všech lidí a jejich potřeb patří ke kvalitě života. Je tedy samozřejmostí, že Koalice pro Plzeňský kraj tento dotační titul podporuje. Kromě toho jsou organizace sdružující zdravotně postižené preferovány i v rámci ostatních dotačních titulů. To jim umožňuje sportovat, rozvíjet své zájmové aktivity, cestovat nebo se sebevzdělávat.

Ilona Mauritzová (ODS s podporou TOP 09): Dotační titul Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji budeme nadále podporovat a dle možností rozpočtu PK se domnívám, že by bylo vhodné navýšit objem finančních prostředků tohoto titulu.

Pavel Borusík (Trikolóra): Takovýto dotační titul je smyslupný. Jakkoliv se naše hnutí vymezuje proti systému subvencí, především tam, kde z našeho pohledu uniká obecná přínosnost pro společnost a jeví se nám jako plýtvání penězi, v tomto případě takovýto druh dotačních titulů, podpory je více než nutná a hodláme na ni navázat. Považujeme za správné se k záležitosti vrátit, aktualizovat ji v oboustranné diskuzi tak, aby byla i nadále vhodným a pomocným nástrojem pro zkvalitnění života osob se zdravotním postižením

Rudolf Špoták (Pirátská strana): Určitě jsme pro pokračování dotačního titulu, protože tato část rozpočtu by určitě neměla být opomíjena. Současně by měla probíhat komunikace s příslušnými organizacemi ohledně nastavení parametrů dotačního titulu.


Otázka č. 3
Neméně podstatná je pro členy organizací sdružených v NRZP PK taktéž otázka, zda – a pokud ano, tak jakým způsobem budete v případě volebního úspěchu podporovat rodiny, mající v dlouhodobé péči osoby se zdravotním postižením, resp. samostatně žijící osoby se zdravotním postižením, jejichž kvalita života závisí na fungování terénních zdravotních a sociálních služeb? Uveďte, prosím, alespoň jeden konkrétní příklad toho, čím tyto služby a pečující osoby eventuálně podpoříte.

Josef Bernard (STAN): Zejména podporou neziskových organizací působících v této oblasti. Nevyhýbám se ani možnostem individuálních dotací v mimořádně tíživých případech a na základě doporučení NRZP PK.

Jiří Valenta (KSČM): Domnívám se, že v tomto ohledu je například (a mj.) velice důležitá podpora samostatného bydlení osob se zdravotním postižením. Rádi bychom se tedy jakkoliv podíleli na výstavbě příslušných prostor, ať již ve formě bytových jednotek či obytných buněk, kde by měly současně zajištěno kompletní spektrum sociálních a zdravotních služeb. PK může při realizaci tohoto záměru motivovat obce dotačními pobídkami, pomocí při obstarávání vhodných pozemků či jinou, např. koordinační a logistickou pomocí.

Roman Zarzycký (ANO 2011): Terénní zdravotní a sociální služby a jejich podporu vidíme jako perspektivní a v budoucnu optimální formu péče o klienty v jejich domácím a tudíž přirozeném prostředí. V tomto případě jsme připraveni dát nejen maximální krajskou podporu, ale aktivně prosazovat zvýšení financování terénních služeb i na MPSV a nadále je rozšiřovat.

Ivo Grüner (ČSSD): Podpora terénních a ambulantních služeb bude nejen zachována, ale každé dva roky se rozšiřuje působnost těchto služeb. Tomu předchází monitoring potřebnosti těchto služeb u všech 501 obcí v kraji. V těchto postupech a přístupech chce Česká strana sociálně demokratická pokračovat.

Marie Pošarová (SPD): Podle zjištění má zdravotní handicap, který dlouhodobě omezuje v běžném životě, přes 1,15 milionu Čechů a Češek nad 15 let. Je to 13 procent obyvatel republiky dle ČSÚ. Celkem 56 procentům osob se zdravotním omezením je víc než 65 let. Senioři nad 75 let tvoří 30 procent zdravotně postižených v zemi, u valné většiny z nich onemocnění vzniklo postupně s věkem.
Určitě bychom zvýšily příspěvky na péči o zdravotně handicapované a samozřejmě zlepšili i sociální péči. Bohužel díky nízké nezaměstnanosti v současné době chybí nad 117 000 pracovníků v sociálních službách. Je to otázka financí, které se v sociálních službách nedostává. Jsem přesvědčena, že by se finance měly použít účelně a transparentně. Mnoho peněz utíká na administrativní pracovníky, funkcionáře a pak chybí pro terénní pracovníky. Raději více lidí v terénu, než mnoho lidí za "židlí v úřadu".
Každopádně náš program je namířen pro slušné a pracující občany a pro ně chceme změnit výši slev na dani. Náš návrh je 1. A 2. dítěte v rodině současné nastavení slev oproti současnému stavu významně zvýšíme: u 1. dítěte na dvojnásobek – na 30 408 Kč ročně (u 1. dítěte se zdravotním postižením ZTP/P na 60 816 Kč ročně).
Cílem tohoto opatření je jednoznačně významné zvýšení disponibilního čistého příjmu pro pracující rodiče a jejich rodiny, zvýšení motivace pro zakládání rodin, a to i s více dětmi – a v neposlední řadě taktéž snaha o to, aby pracující rodiny nebyly nuceny, často velmi ponižujícím a složitým způsobem žádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouze proto, aby zabezpečily základní životní potřeby pro sebe a své děti. Více na stránkách: rodinanaprvnimmiste.cz

Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj): Důkazem toho je podpora rozvoje kapacit pečovatelské služby a její rozšíření na odpolední, večerní, ale i sváteční zajištění terénní služby. Z krajské dotace podporujeme obce, které samy službu poskytují, nebo poskytovatele tak, aby byl zajištěn další rozvoj služeb. Stejně podporujeme i rozvoj kapacit osobní asistence. Podporujeme vznik a rozvoj sociálně terapeutických dílen a volnočasových klubů v rámci celého Plzeňského kraje.

Ilona Mauritzová (ODS s podporou TOP 09): Jako podstatné vidíme navýšení služeb, které mohou pomoci pečujícím a klientům. Jedná se o osobní asistenci, odlehčovací služby a pečovatelské služby. Ve většině obcí jsou nedostupné. Dále je třeba zlepšit statut pečujícího, v naší společnosti se stále jedná o podřadnou roli. Zlepšit dostupnost informací o službách přímo k uživatelům. Namotivovat starosty obcí, aby se zapojovali do dění a přijímali informace o službách. Pro péči mimo Plzeň potřebují služby auta - byla by vhodná pomoc s jejich nákupem, bez nich se ke klientům nedostanou.

Pavel Borusík (Trikolóra): Vnímáme tuto problematiku neoddělitelnou jak se stacionáři, tak v „terenní“ službe. Kraj musí mít odpovědnost a povinnost vytvářet obecně na svém území trvalé a systematické podmínky pro kvalitní fungování těchto služeb. Z našeho pohledu je navíc jedno, zda kraj je zřizovatelem, či se jedná o služby, jež poskytují soukromé společnosti. V této oblasti je třeba i vytvořit a novelizovat potřebný legislativní rámec a mít jednotný systém i státního přístupu. Považujeme za důležité říci, že budeme trvat i na zákonné iniciativě kraje pro předkládání legislativních návrhů v této oblasti.

Rudolf Špoták (Pirátská strana): Myslím si, že primárně je to otázka legislativy a příslušných zákonů. Možnosti samosprávy resp. kraje jsou v tomto ohledu omezené a pomoc by měla být primárně poskytována přes organizace, které se tímto v rámci kraje zabývají. Kraj by měl primárně vytvářet dotační programy pro tuto oblast.


Otázka č. 4
Může podle Vás Plzeňský kraj podpořit zaměstnanost zdravotně postižených osob? Jak ji případně budete/nebudete podporovat?

Josef Bernard (STAN): Kraj musí jít příkladem a zaměstnávat zdravotně postižené. Samotný kraj a jeho organizace musí odstraňovat překážky pro handicapované ve svých prostorech i myslích a povzbuzovat je k ekonomické činnosti.

Jiří Valenta (KSČM): Myslím si, že zcela jistě může, přestože vliv samotného PK na vznik nových pracovních míst, nejen pro zdravotně postižené, je omezený. Vzhledem k faktu, že zdravotně postižené osoby tvoří významnou část z celkového počtu nezaměstnaných (např. okres RO – kol. 25 %), je s tímto problémem nutno systematicky pracovat, především však v rámci celostátní úrovně realizace sociální politiky. PK může být opět koordinátorem, resp. organizátorem akcí, které mohou zdravotně postiženým přijatelné zaměstnání najít či zprostředkovat. Mám na mysli pořádání takových akcí jako jsou např. burzy práce pro osoby se zdravotním postižením.

Roman Zarzycký (ANO 2011): V tomto případě leží aktivita a náměty na podporu spíše na organizaci NRZP. Vzhledem k tomu, že si vzájemnou spolupráci představujeme jako rovnocenné partnerství, tak nabízíme podporu všech rozumných a realizovatelných podnětů ze strany NRZP PK.

Ivo Grüner (ČSSD): Plzeňský kraj podporuje zaměstnávání těchto osob na vhodných pozicích ve svých příspěvkových organizacích a v tom budeme pokračovat.
Obdobně finančně Plzeňský kraj podporuje a bude finančně podporovat organizace zaměstnávající zdravotně postižené (např. organizaci Kačaba, zahradnictví v Rakové apod.)
Dále jsme připraveni podle potřeby podporovat v Plzeňském kraji systém „eurozámek a euroklíč“

Marie Pošarová (SPD): Samozřejmě může a nyní je na to ta nejlepší doba, kdy je vysoká poptávka po zaměstnancích, například formou chráněných dílen. V dnešní době je zcela běžné, že je i poptávka po lidech se zdravotním omezením. Náš člen je mistrem v chráněné dílně s handicapem na Plzni Severu.

Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj): Tato oblast je vázána na aktivní politiku zaměstnanosti. Je běžnou praxí, že se vytváří struktura míst, kde se dá velmi vhodně zaměstnat občan se sníženou pracovní schopností. Mnoho jich je zaměstnáno jak přímo na krajském úřadu, tak v krajem zřízených příspěvkových organizacích. Také v sociálních službách a dalších oborech služeb aktivně podporujeme tuto možnost pracovního uplatnění zdravotně postižených. Jsme velmi vnímaví k potřebám lidí a k zapojení handicapovaných lidí do společnosti tak, aby mohli plnohodnotně realizovat svůj profesní i rodinný život. V tomto směru komunikujeme také s Úřadem práce.

Ilona Mauritzová (ODS s podporou TOP 09): Určitě ano. V rámci působnosti orgánů a organizací PK by měl usilovat při zákonem stanoveném plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením o jejich přímé zaměstnávání a toto cíleně upřednostňovat před náhradním plněním.

Pavel Borusík (Trikolóra): Ano, může. Byt jeho možnosti mnohdy vycházejí i ze stávající legislativy. Přesto kraj by měl ve spolupráci s Vaší radou hledat co nejúčinnější pobídky právě v této oblasti. Ano, chceme Vám v tom pomoci.

Rudolf Špoták (Pirátská strana): Jako u předchozí odpovědi budu tvrdit, že je to primárně otázka legislativy. Každopádně u kraje a jeho organizací jsme určitě pro podporu.


Otázka č. 5
K výsledkům realizace minulého i současného Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením se řadí také skutečnost, že jeden z referentů Odboru sociálních věcí KÚPK má jako součást své náplně práce kooperaci s organizacemi osob se zdravotním postižením a že předseda NRZP PK je členem Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin RPK, která kromě jiného funguje jako monitorovací orgán plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí. Sdělte nám, prosím, svůj názor na tyto dvě formy spolupráce Plzeňského kraje a NRZP.

Josef Bernard (STAN): Souhlasím s tím, aby byly určeny osoby zodpovědné mezi našimi organizacemi, tak jako je tomu nyní. Nicméně povinností každého úředníka a politika je zdravotně postiženým lidem pomáhat v oblasti své působnosti.

Jiří Valenta (KSČM): Bohužel nemohu posoudit, pro nedostatek informací, nakolik je tato spolupráce efektivní, a to zejména pro zdravotně postižené. Obecně je však takováto kooperace správná a potřebná, a dle našeho názoru je třeba ji i nadále rozšiřovat, byť jakákoliv komise RPK má v procesu politického rozhodování pouze poradní roli. Domnívám se, že větší aktivity, a přirozeně s vyšší šancí na jejich konečný úspěch by měla užší přímá spolupráce s příslušným radním, event. náměstkem (náměstkyní) hejtmana pro oblast sociálních věcí

Roman Zarzycký (ANO 2011): Vzhledem k mým předchozím odpovědím je nasnadě, že spolupráce mezi PK a NRZP PK bude pokračovat. Jsme připraveni pomáhat s rozvojem a zvyšováním kvality života zdravotně postižených občanů a k tomu samozřejmě potřebujeme znát vaše názory a podněty. Proto zůstane zachována jak kompetence referenta, tak i zastoupení NRZP PK v Komisi pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin RPK.

Ivo Grüner (ČSSD): V kontextu s Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením i spoluprací s jednotlivými organizacemi sdružujícími zdravotně postižené je nezbytně nutné, aby některý z pracovníků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu PK měl v části své pracovní náplně tuto spolupráci.
Předpokládáme, že v sociální komisi RPK (bez ohledu na její budoucí název) bude jako odborník člen Krajské rady PK NRZP

Marie Pošarová (SPD): Pokud tato forma oběma stranám vyhovuje, je to skvělé. Myslím, že nejlepší spolupráce je vždy s lidmi, kterých se to osobně týká. Neboť kolikrát zdravý člověk si neuvědomí různá omezení, kterými prochází člověk s handicapem. Myslím si, že takto by to mělo být i nadále.

Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj): Tento trend podporujeme a činy mluví za slova. Takže ano, hodláme i nadále tuto participaci rozvíjet.

Ilona Mauritzová (ODS s podporou TOP 09): Považujeme jejich spolupráci i v dalším období za jedinou možnou a samozřejmě ji budeme nadále podporovat.

Pavel Borusík (Trikolóra): Tato spolupráce je obecně správná. Vychází vždy však ze subjektivních možností těch, kteří v těchto rolích působí. Víme, že třeba v oblasti romské otázky má romská komunita řadu výhrad. Proto bych osobně považoval za velmi rozumné a užitečné znát detailnější názory z Vaší strany a dle toho i dále postupoval.

Rudolf Špoták (Pirátská strana): Myslím si, že tato úzká spolupráce je určitě krok správným směrem. Na diskuzi je jestli by členové NRZP, neměli mít zastoupení i v jiných komisích, které se zabývají věcmi, které se přímo osob se zdravotním omezením týkají.
 

Soubory ke stažení