Dlouhodobě vyvěšené dokumenty

Oznámení o uzavření smlouvy dle § 19 odst. 5 zákona 194/2010 Sb., a informace o smlouvě – projekt Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy

Dle §19 odst. 5 zákona č. 194/2010 Sb., oznamuje Plzeňský kraj uzavření smlouvy v rámci realizace projektu Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy a dle Článku 7, odst. 3 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj informace o smlouvě uzavřené v rámci realizace projektu Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy. Informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Zásady výkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

Účelem vydání těchto zásad je stanovení postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy, ke kterému je přistupováno z důvodu snahy o sjednocení vlastnictví k silnicím II. a III. tříd a jimi dotčených silničních pozemků v Plzeňském kraji tak, aby tyto nemovité věci byly ve vlastnictví pouze jednoho vlastníka - Plzeňského kraje.

IPPC

Přehled řízení o vydání integrovaného povolení v Plzeňském kraji podle zákona číslo 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

EIA

Přehled o prováděných procesech posuzování vlivů na životní prostředí záměrů v Plzeňském kraji podle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.