Digitální technologie ve výuce zefektivňují individualizaci vzdělávání

obrazek
28. března 2022 08:26, Ing. Zuzana Švehlová

Druhá aktivita projektu Digitalizace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a Lichtenštejnsku se uskutečnila ve dnech 14. - 18. 3. 2022 v lichtenštejnském Vaduzu. Během náročného pracovního týdne navštívili zástupci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje základní a střední školy v Lichtenštejnsku. Plzeňský kraj dlouhodobě usiluje o to, aby bylo využívání digitálních technologií na školách účelné a aby docházelo k efektivnímu rozvoji digitálních kompetencí žáků. Za tímto účelem se zástupci Plzeňského kraje zajímali o aktivity, které podporují pedagogy při zavádění digitálních technologií do výuky.


Lichtenštejnské kurikulum zajišťuje, že žáci získají ve škole dovednosti v oblasti informačních technologií a připravují se fungovat v měnící se společnosti a reflektovat celosvětový společensko-technologický vývoj. Výuka informatiky otevírá školám zcela nové možnosti v metodicko-didaktickém přístupu ve třídě i v individualizovaném a samostatném učení. Školní ICT projekt vytváří základ pro získávání dovedností tím, že poskytuje všem školám moderní IT zdroje (WLAN, mobilní zařízení, software atd.). Na základních školách jsou všichni žáci vybaveni iPady, na druhém stupni základních škol, gymnáziích a středních školách pracují žáci s notebooky.

Aktivity probíhaly zejména formou workshopů a návštěv jednotlivých škol, během kterých měli účastníci projektu možnost diskutovat s řediteli škol, s pedagogy i zástupci školského úřadu. Během vzájemných rozhovorů docházelo k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe. Názorné ukázky používání digitálních technologií ve výuce efektivně doplnily informace získané během krátkých teoretických přednášek. Ukázalo se, že používání ICT technologií ve výuce zefektivňuje individualizaci ve vzdělávání a rozvoj maximálního potenciálu každého žáka. 

Během návštěvy gymnázia byly představeny aktivity využívající digitální technologie při výuce středoškoláků.  Ředitel školy během úvodního seznámení detailně představil systém vzdělávání na gymnáziu, možnosti studia i systém přijímání a ukončování studia. Účastníci navštívili výuku fyziky, zeměpisu a biologie, seznámili se s používáním aplikace Plickers a viděli praktické ukázky samostatné práce žáků, kteří používají ve výuce notebook. 


Středa patřila návštěvě experimentální laboratoře PepperMINT, která vhodným způsobem doplňuje výuku vědy u žáků všech věkových kategorií. V laboratořích mají žáci možnost experimentovat, rozvíjet svou kreativitu i zručnost. Sestavení funkčního vozítka během praktické ukázky laboratoře se sice nepovedlo všem účastníkům, projevila se však kreativita, schopnost komunikace a týmové spolupráce. Experimentální laboratoř Peppermint nabízí činnosti v oblasti robotiky, programování, elektromechaniky, zaměřuje se také například na využívání solární energie a další. 

Návštěva společnosti HILTI, která v systému duálního vzdělávání zaměstnává žáky středních škol, završila seznámení se vzdělávací soustavou v Lichtenštejnsku. Ukázka práce žáků a pedagogů, spolupráce firmy a školy, maximální využívání digitálních technologií a individuální přístup ke každému žákovi umožňuje efektivní přípravu každého žáka pro trh práce. Digitální technologie ve vzdělávání jsou čím dál častěji využívány při distančním vzdělávání, zejména při vzdělávání dospělých, kteří si studiem rozšiřují svou kvalifikaci. 


Závěrečný workshop hravou formou shrnul vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností. Účastníci měli 45 minut na rozluštění šesti kódů k otevření kufříku Breakout EDU. Díky vzájemné spolupráci, komunikaci a vysoké motivaci všech zúčastněných byl kufřík odemknut a na úspěšné řešitele čekala sladká odměna. Velmi cenná byla následná diskuse o zařazování podobných aktivit do výuky, které zatraktivňují vyučování, umožňují procvičit probranou látku, učí žáky týmové spolupráci, vyjednávání a dosahování společného cíle a v neposlední řadě nabízí učiteli prostor pro lepší poznání celého kolektivu. Setkání odborníků z obou institucí přineslo příležitost k diskuzi o efektivním způsobu vzdělávání, standardu vybavení škol i ke sdílení příkladů dobré praxe. Tyto společné aktivity rozšířily škálu vzdělávacích aktivit, což povede ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu. Díky projektu si odborníci na vzdělávání z obou institucí zlepšili své znalosti a dovednosti v oblasti rozvoje digitální gramotnosti žáků škol v regionu a získali nové kompetence, které uplatní v metodické podpoře zřizovaných škol. 


Projekt Plzeňského kraje s názvem Digitalizace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a Lichtenštejnsku získal grant ve výši 16 860 € z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.


Galerie