bývalá mincovna a pivovar

Údaje

Název památky:
bývalá mincovna a pivovar
Rejstříkové číslo:
106541/
Obec:
Planá
Adresa:
Planá, Planá, 34815, Tachov
Katastr:
Planá u Mariánských Lázní

Popis památky

Dle Památkového katalogu (8/2022): Dům čp. 26 zaujímá významnou polohu při vjezdu do hrazeného města od západu, tedy v místě spojujícím město s hradem, později velkým vrchnostenským areálem, rozloženým bezprostředně před ním. Dům je situován při bývalé bráně a průčelím jižním je obrácen do této hlavní přístupové Mezibranské ulice. Svoji rozlohou se jedná o jednu z největších parcel (s výjimkou radnice) v městském jádru. Před západním průčelím domu je parčík v místě, kde před hlavní městskou hradbou probíhala ještě linie příkopu, před kterým byl navršen val. Severní průčelí domu je v uliční čáře Tylovy ulice. Na východní straně dům sousedí s čp. 25, bývalou restaurací U Černého medvěda. Mezi domy probíhala dříve úzká ulička zvaná Judengasse, nyní zcela zaniklá. Dům tak původně tvořil samostatný blok. Objekt je postaven na obdélném půdoryse a složen je ze čtyř křídel s dvorem uprostřed. Jednotlivá křídla budovy nemají stejnou šíři a s výjimkou východního křídla, které je přízemní s polopatrem, jsou patrová. Střechy všech křídel objektu jsou sedlové – na JZ nároží je z důvodu vyššího krovu jižního křídla provedena valba, na SZ nároží je objekt převýšen a zakončen jehlancovou střechou, severní budova východního křídla má střechu pultovou. Střešní krytinou jsou hliníkové šablony, na východním křídle je falcovaný plech. K dvornímu západnímu průčelí je do jeho severní poloviny přistavěný cihelný pivovarský komín a přístavek s pultovou střechou krytou falcovaným plechem. Jižní křídlo v okapní orientaci do ulice mírně převyšuje ostatní křídla. Hlavní vstupní průčelí objektu je orientováno jižním směrem, je patrové nepravidelné jedenáctiosé. V přízemí je zhruba doprostřed průčelí (5. osa z leva) umístěn hlavní vstup do objektu, který byl původně velký, ústící do průjezdu s vraty a půlkruhovým záklenkem, druhotně byl však zmenšen na obdélný vstup s novodobou výplní. V přízemí jsou krajní levé tři okenní osy obdélné – 1. a 3. druhotně zazděné, v 2. ose je okenní otvor menší, nyní zajištěn mříží, s relikty okenního rámu. 4. osa je tvořená obdélným okenním otvorem umístěným do mírně vpadlé arkády, okno je opět zazděné a zajištěné mříží. V 5. ose je vstup do objektu - viz výše. Zbývající dvě okenní osy v přízemí jsou menší obdélné, zazděné. V patře je okenních os jedenáct z toho 3. a 6. jsou slepé. 4. – 8. okenní osy jsou zasazeny do obdélné mírně vpadlé šambrány. Výplně těchto oken jsou dřevěné dvojité ven a dovnitř otevíravé, dvoukřídlé a členěné na šest polí. Fasáda objektu je hladká s kordónovou i korunní římsou obdélného profilu s jednoduchým odsazením ve štukové profilaci. V přízemí průčelí je omítka, krom levé třetiny, okopána až na zdivo. Zdivo je smíšené, při JV nároží je armování z hrubě opracovaných kvádrů. Patrné jsou dvě zazděné, cihlami polokruhově klenuté arkády a to ve 4. ose zleva v přízemí (zazdívka ze smíšeného zdiva) a pak v 5. v místě průjezdu (zazdívka betonovými tvárnicemi). Dvorní průčelí je patrové tříosé. V levé krajní ose v přízemí je vstupní otvor do průjezdu. Jedná se o velký otvor, původně asi zabezpečený vraty, nyní bez výplně s půlkruhovým záklenkem. Ve střední ose v přízemí je úzký obdélný vstup (asi druhotně proražený) a vpravo široký obdélný vstup s kamenným ostěním s pozdně barokní profilací, oba vstupy bez výplně. V patře jsou čtyři mírně obdélné okenní otvory, patrně druhotně zmenšené a zazděné čirými luxfery. Vlevo nad průjezdem, mimo okenní osy, je cihlami zazděné malé čtvercové okénko, které osvětlovalo schodiště do patra. Fasáda průčelí je hladká bez členění, při patě zdi značně destruovaná, viditelné v dolní části lomové a smíšené zdivo. Západní křídlo objektu je patrové, v západním průčelí nepravidelné, v přízemí devítiosé a v patře jedenáctiosé. Levé nároží má 4 NP o šířce jedné osy (bývalá humna). Okenní otvory nestejné velikosti – vždy ale obdélné s dřevěnými, dvojitými dvoukřídlými výplněmi ven a dovnitř otevíravými a členěnými na šest polí. Fasáda je hladká bez členění pouze s korunní římsou obdélného profilu a mírně profilovaným štukovým odsazením. Dvorní průčelí je patrové s představěným přízemním přístavkem, ze kterého pak výše vystupuje cihelné komínové těleso bývalého pivovaru. Zhruba uprostřed průčelí je opěrný cihelný opěrák. V přízemí čtyři obdélné vstupy různých šířek do interiéru. Vlevo od krajního levého vstupu jsou do zdiva druhotně zasazena dvě kamenná ostění. Levé je tvořeno čtyřmi kusy růžového pískovce, má půlkruhový záklenek (pravděpodobně se jednalo o ostění okenního otvoru), bez profilace, pouze ve dvou kusech tvořících záklenek je mírné šikmé probrání. Druhé ostění blíže ke vstupu je také kamenné, pískovcové, tvořené dvěma stojkami a překladem; stojky mají profilaci, překlad je bez profilace. Třetí kamenné ostění druhotně umístěné v tomto průčelí je vpravo od popisovaného vstupu; jedná se o velké ostění, pravděpodobně do průjezdu či do brány – zachovány jsou i kované trny pro nasazení vrat. Tvořeno je min. ze šesti žulových kusů (další kusy jsou asi pod omítkou), na každém článku má po obvodu vyrytou linku, na rozích ornamentálně projmutou a ve středu zvýrazňující klenák. V patře je pěti okenních os. Levá krajní je tvořena velkým mírně obdélným otvorem, který pravděpodobně fungoval jako nakládací, zajištěn byl dvoukřídlými svlakovými dveřmi – zachovalo se pouze jedno křídlo. Tři střední okenní osy jsou tvořeny obdélnými okenními otvory – krajní levé je zazděné cihlami (původně asi vstup z pavlače), další dvě mají dřevěné, dvojité, dvoukřídlé výplně členěné na šest polí. Pátá okenní osa je tvořena malým obdélným oknem bez výplně. Fasáda průčelí je hladká bez členění, při patě zdi značně destruovaná. Severní křídlo objektu, původně sýpka, je dvoupatrové, SZ nároží (bývalý hvozd) má 4 NP. V severním průčelí v přízemí je vjezd zajištěný dvoukřídlými posuvnými plechovými vraty, v přízemí jsou zazděné 3 okenní otvory v soklové části, v prvním patře jsou po stranách vjezdu 3 okenní otvory sýpkového obdélného tvaru umístěné ve vyšší obdélné nice, ve 2 patře je pět okenních otvorů sýpkového tvaru umístěných ve vyšší čtvercové nice. Fasáda je hladká bez členění pouze s korunní římsou obdélného profilu s drobným profilovaným odsazením, místy značně destruovaná. V západní části je při nároží jiná skladba zdiva s odsazeným soklem (odpovídá rozsahem věžové části - hvozdu). Vnitřní (dvorní) obvodová zeď tohoto křídla je destruovaná, před ní roste náletová zeleň. V torzech zdiva po stranách jsou patrná obdélná okénka s kamenným ostěním. Východní křídlo se přimyká k meziparcelní zdi. Toto křídlo má dvě části samostatně přístupné ze dvora. Východní průčelí objektu je tvořeno štítem severního křídla a východní fasádou východního křídla, které je orientované k sousední parcele. Část příslušející severnímu křídlu je v přízemí kryta přistavěnou budovou na sousední parcele, nad ní ukončuje střechu profilovaný zděný dvouetážový štít. Horní část štítu je trojúhelná, po obvodu s profilovanou štukovou římsou, spodní část má po stranách projmutá křídla, ukončená profilovanými pilířky, v ploše jsou dvě obdélná okna a nad nimi, pod dělící římsou je oválné okénko. Omítky jsou hladké, nečleněné, značně destruované. Patrné je smíšené zdivo. Koruna štítu je kryta plechem. Ve střední části východní strany je viditelná část zadní obvodové stěny východního křídla. Vysoká nečleněná zeď je hladce omítaná, v horní části je pod destruovanou omítkou patrné cihlové zdivo. Dvorní průčelí je tvořeno dvěma budovami – severní, která je užší a poněkud ustoupená a budovou jižní, která je širší. V severní přízemní budově jsou dva vstupy bez výplní a uprostřed je nika – zazděný otvor. Jižní budova je přízemní s polopatrem a v tomto průčelí jsou čtyři vstupy – levý krajní je obdélný vstup, dva střední jsou široké, druhotně rozšířené vjezdy a krajní pravý je nástup na schodiště do patra, všechny bez výplní. Průčelí je doplněno dvěma čtvercovými okny – jedním nad 2. vstupem zleva (to má zachovaný dřevěný rám) a druhým umístěným mezi 2. a 3. vstup, oba bez výplní. Do polopatra jsou umístěna čtyři sdružená obdélná okénka na ležato, která byla druhotně zazděná a v současné době se na fasádě uplatňují jako niky. Fasáda průčelí je hladká bez členění, místy značně degradovaná a patrné je tak cihlové zdivo objektu. Budova bývalé mincovny zřízená počátkem 17. století nákladem vrchnosti, Jindřichem Šlikem (v provozu pravděpodobně od roku 1627). Pro stavbu mincovny v Plané byl využit městský dům gotického původu, zásadně rozšířený na úkor hradebního systému. Předmětná domovní parcela vznikla spojením parcely minimálně jednoho, ale pravděpodobně dvou městských domů a plochy zastavěné městským opevněním. Nejstarší pozdně gotické jádro objektu se nachází na východní straně - je jím půdorysně obdélná dvoutraktová dispozice, situovaná v sousedství vedlejšího domu čp. 25; tato část domu zřetelně vystupuje z půdorysu stavby díky šikmému zalomení své uliční strany. V dispozici domu se tato nejstarší část projevuje v suterénu a v úrovni přízemí, kde máme pravděpodobně dochováno jádro, respektive přední část pozdně gotického městského domu. Následné úpravy objektu byly zřejmě prováděny v rámci sanace poškození po třicetileté válce a zejména koncem 18. století a v polovině 19. století pro účely pivovaru, který zde byl v provozu až do počátku 20. století. Pivovar byl modernizován a doplněn další zástavbou i v závěru 19. století, která vtiskla stavbě dnešní podobu. Objekt celorepublikového významu, dokumentující vývoj od pozdní gotiky do 20. století. Původně šlikovská mincovna, jedna ze dvou existujících na našem území, později upravená na pivovar. Významný objekt v rámci MPZ Planá.