bývalý pivovar

Údaje

Název památky:
bývalý pivovar
Rejstříkové číslo:
100640 /0000
Obec:
Chotěšov
Adresa:
Chotěšov, Chotěšov, , Plzeň-jih
Katastr:
Chotěšov

Popis památky

Na jižním okraji vsi, pod konventem se rozkládá mohutná budova někdejšího pivovaru,opatřená v přízemí křížovými klenbami na středové sloupy. Archaický vzhled stavby umocňuje ve štítu osazený gotický partál. V blízkosti pivovaru stojí na břehu kaskády několika rybníků nevelký domek porybného čp. 61 . Mohutná budova v půdorysu zaujímajícím dvě parcely se stavbami do sebe vklíněnými,které se různí dobou svého vzniku i stavebním pojetím a architektonickými prvky. Severní část je dochována ve víceméně barokní podobě. Dochované prvky renesanční i gotické vypovídají o starším původu objektu.Prameny uvádějí, že původně to býval mlýn příslušející ke klášteru.Teprve po zbudování novějšího mlýna,který leží pár mětrů po potoku,byl objekt starého mlýna upraven na pivovar. Tato část má spíše šířkový půdorys. Vstupní průčelí působí naprosto nearchitektonicky,nemá systém,který je naopak pečlivě respektován u bočních průčelí. Hlavní průčelí je prolomeno pouze dvěma okny osazenými v líci stavby zhruba ve středu průčelí v úrovní 1.patra a jedním malým okénkem. Hlavní vstup do této části objektu je ve středové ose, prostý snad dochvaný z doby barokní úpravy. Napravo od něho poněkud nižší a užší vstup.V pravé polovině průčelí,výše něž úroveň patra,je dochován otvor s kameným okoseným ostěním.Jeho původní funkce nemá zatím určena. Obvodové zdivo kamenné,nároží armované velkými opracovanými pískovcovými kvádry. Mohutný štít je proti obvodové zdi ustoupený, přesah spodní ho zdiva kryt stříškou. Linie koruny zdiva se výškově různí a jen v malé části je opatřená římsou,která ale nenavazuje na hlavní římsu bočních průčelí ani tvarově, ani linií. Štítem, vyzděným z cihel, prostupující dvě komínová tělesa,která zhruba polovinou své hmoty vystupují před štít.Při levém komínu prolomen otvor-vstup do půdního prostoru. Štítové průčelí je nahozeno hrubou omítkou, zatímco boční průčelí mají omítky hladké. Tato část pivovaru je kryta sedlovou střechou,na protilehlé straně průčelí zvalbenou.Krytina pálená taška. V interiérech v přízemí lze spatřitr různé druhy kleneb-valené, křížové,křížové s výsečemi.Přízemí části zapuštěné, je osvětleno okny, řízenými v otvorech, které kdysi mohly být otvory pro mlýnská kola. Zvnějšku jsou opatřena masivním kamenným ostěním a pohledově jsou těsně nad úrovní terasy, probíhající mezi budovami a náhonem. U nároží budovy je prostor bývalé vpusti,při ní lávka přes náhon. Od lávky k hlavnímu vstupu vede chodník,vyložený velkými kamenými deskami. Jižní část objektu je stavebně vklíněna k severní části bez volného průchodu mezi objekty. Je v podstatě tvořena obdélnou patrovou budovou,jejíž hlavní průčelí je obráceno k náhonu a opatřeno hlavním vstupem do průchodu napříč budovou,do dvora ke spilce. Hlavní průčelí pětiosé,hlavní vstup ve druhé ose. Všechna okna opatřena cihlovými šambránami vyklenutými do lehkého segmentu. Stejnou technikou upraven i vstupní portál . Okenní otvory přízemí jsou opět těsně v úrovni terénu. Průčelí obrácené do dvora má přízemní okna v kamenném ostění.Okna prvního patra jsou úzká,dělená, v osách 1,1 sdružené okno.Objekt obíhá hladká 2x odstupněná římsa.Střecha nad touto částí pivovaru je sedlová,opatřená nízkými vykýřky. Z dvorní strany , v místech napojení obou budov , byla zřízena spilka,která v úrovni obvodního zdiva tvoří dvorní přístavek, prostupuje zvalebenou střechou jako hladké věžovité těleso, zastřešené sedlovou stříškou.Je opatřeno dvojicí okének zaklenutých půlobloukem. Při jižním štítu dnes obytný dům . K areálu přísluší zahrada a úzká teresa mezi budovou a náhonem.