Co je osvojení ...

obrazek
29. března 2021 15:03, Mgr.et Mgr. Dagmar Plačková

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se osvojením rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

Osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy.

• mezi osvojiteli a dítětem vzniká vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi, mezi dítětem a příbuznými osvojitelů vzniká vztah příbuzenský
• osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují, že osvojení bude ku prospěchu dítěte a v souladu s jeho zájmy
• dítě získává příjmení osvojitelů
• dítě má stejná práva (včetně dědického) jako vlastní dítě rodičů
• mezi osvojencem a osvojitelem musí být přiměřený věkový rozdíl (zpravidla ne menší než 16 let)
• o osvojení rozhoduje soud a před jeho rozhodnutím musí být dítě v péči osvojitelů na jejich náklady (min. 6 měsíců)
• osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky

Osvojit lze nezletilé dítě. U dítěte, které dosáhlo dvanácti let, je třeba jeho souhlasu s osvojením. Souhlas s osvojením dává i biologický rodič osobním prohlášením u soudu. Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po narození dítěte, otec po jeho narození. Souhlas s osvojení může rodič dle zákona odvolat.

Péče před osvojením
Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat osvojované dítě do jeho péče ihned poté, kdy dali oba rodiče k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. O předání dítěte do péče před osvojením rozhodne soud.
Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, se rodičům pozastavuje výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Soud jmenuje poručníkem osvojovaného dítěte orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Soud o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením rozhodne až po provedeném šetření.

Soud zjišťuje:
• osobnost a zdravotní stav osvojitele, jeho sociální prostředí, bydlení a domácnost, schopnost osvojitele pečovat o dítě a pohnutky osvojitele k osvojení
• osobnost a zdravotní stav dítěte, sociální prostředí, ze kterého dítě pochází a jeho statusová práva
• etnické, náboženské a kulturní prostředí dítěte a osvojitele

Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. Je-li to v souladu se zájmy dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout i před uplynutím této lhůty o nezrušitelném osvojení.

Více informací k osvojení naleznete na stránkách https://ww.adopce.com