Způsob zasílání avíza dle čl. XI odst. 19 smlouvy o poskytnutí účelové dotace

17. ledna 2017 14:38, aktualizováno 06. listopadu 2020 16:04, Mgr. Renata Kulhánková

Dle čl. XI odst. 19 smlouvy o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků je příjemce finanční dotace (dále jen „Příjemce“)  povinen v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukázat finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele finanční dotace, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK, a to na č. ú.: 1053009898/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s.. Variabilním symbolem bude IČO Příjemce a specifickým symbolem bude identifikátor sociální služby Příjemce.

Příjemce je povinen současně s realizovanou platbou zaslat avízo na Odbor ekonomický KÚPK elektronickou formou na e-mail: vladimira.vodvarkova@plzensky-kraj.cz a současně na Odbor sociálních věcí KÚPK elektronickou formou na  e mail: renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz.