Závěrečná zpráva o realizaci projektu

12. prosince 2018 07:23, aktualizováno 21. ledna 2019 06:49, Mgr. Renata Kulhánková

Vzhledem k tomu, že ke dni 31. 12. 2018 dochází k ukončení finanční podpory z individuálního projektu některých poskytovatelů sociálních služeb, je nutné v souladu s čl. VI bodu 4 a 5 a čl. X bodu 3 smlouvy o poskytnutí účelové dotace doložit v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace Závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně závěrečného vyúčtování.

Požadované dokumenty je nutné doložit POUZE v elektronické formě prostřednictvím systému eDotace jako jeden soubor ve formátu *pdf., a to nejpozději do 31. 1. 2019.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu tedy bude obsahovat textovou část shrnující postup projektu za celou dobu realizace, tj. ode dne 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018, informaci o naplnění monitorovacích indikátorů a přílohy vztahující se k vyúčtování dotace.

Dle výše uvedeného článku smlouvy je též nutné doložit do 31. 1. 2019 potřebné informace ke kontrole sledovaných indikátorů za období realizace projektu, tj. vykázaného rozsahu podpory u podpořených osob (anonymních i neanonymních uživatelů) za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018. Tato data již nebudou součástí *pdf souboru v systému eDotace, ale budou zaslána v listinné podobě spolu s monitorovacími listy podpořených osob poštou v uzavřené obálce označenou nápisem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje

Mgr. Renata Kulhánková

Škroupova 18

306 13 Plzeň

POZOR: V případě nesplnění termínu a formy podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu činí dle čl. VI bodu 6 smlouvy o poskytnutí účelové dotace odvod za porušení rozpočtové kázně 30 - 60 % dotace.

Soubory ke stažení