Zařízení ústavní výchovy v Plzeňském kraji

27. února 2017 08:10, aktualizováno 24. února 2020 10:17, Petra Olivková

Přehled zařízení ústavní výchovy v Plzeňském kraji a vybraná zařízení ústavní výchovy s celorepublikovou působností:

V Plzni se nachází Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67. Do dětských diagnostických ústavů se umisťují děti (chlapci i děvčata), které plní povinnou školní docházku. Spádovou oblastí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny Plzeň, Karlovarská 67 je Plzeňský kraj a Karlovarský kraj. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://www.dduplzen.cz

Níže uvedené diagnostické ústavy mají celorepublikovou působnost.

Pro dívky, které ukončily povinnou školní docházku je určen Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://duasvp.cz/

Chlapci, kteří ukončili povinnou školní docházku, jsou umisťováni do Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://dius.cz/

Děti bez doprovodu cizinci jsou umisťovány do Zařízení pro děti - cizince, diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Praha 5, Radlická 30. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://zdcpraha.cz/

 

Plzeňském kraji je sedm dětských domovů, a to:

Dětský domov, Horšovský Týn
Dětský domov, Kašperské Hory
Dětský domov, Nepomuk
Dětský domov Čtyřlístek, Planá
Dětský domov DOMINO, Plzeň
Dětský domov, Staňkov
Dětský domov, Tachov

Kapacita dětských domovů Plzeňského kraje je 290 lůžek. Více informací k dětským domovům Plzeňského kraje je uvedeno v samostatné kapitole.

 

V Plzeňském kraji je Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2. Dětský domov se školou je zařízení pro děti, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou (děti se závažnými poruchami chování, děti vyžadující výchovně léčebnou péči, děti s uloženou ochrannou výchovou). Pokud však v průběhu povinné školní docházky pominou důvody, pro které tyto děti nemohou navštěvovat školu v místě sídla tohoto školského zařízení (dojde k výraznému zlepšení v chování tohoto dítěte), je dítě na základě žádosti ředitele dětského domova se školou zařazeno do školy v místě sídla dětského domova se školou (navštěvuje tedy školu společně s dalšími dětmi v obci). Do dětského domova se školou mohou být umisťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://wp.ddsmecholupy.cz/

Dalším školským zařízením na území Plzeňského kraje je Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň, Chodské náměstí 131.  V tomto výchovném ústavu a dětském domově se školou se nachází oddělení s léčebně výchovným režimem pro děti, které plní povinnou školní docházku. Do tohoto školského zařízení se umisťují chlapci i děvčata. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://www.vudds-hostoun.cz/

V Plzeňském kraji se ještě nachází Výchovný ústav a střední škola, Terešov (výchovný ústav pro chlapce). Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://vuteresov.cz/

 

V Ústeckém kraji (v Boleticích) se nachází Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70, který je určen pro děti s uloženou ochrannou výchovou, popřípadě s nařízenou ústavní výchovou, u nichž se projevují závažné odchylky ve vývoji osobnosti, často i v kombinaci s psychickými poruchami či psychiatrickým onemocněním. Jedná se o zařízení pro děti s extrémními poruchami chování. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://vuboletice.cz/

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka, detašované pracoviště Polanka nad Odrou-Janová -  jedná se o specializované zařízení, péče je zaměřena na resocializaci a reedukaci dětí, vyžadujících soustavnou intenzivní individuální péči. Jedná se o děti opakovaně selhávající, odmítající jakoukoliv pomoc, děti, které jsou fyzicky agresivní jak vůči ostatním dětem, tak i vůči dospělým, dopouštějí se opakovaných útěků z kmenových zařízení, opakovaně nerespektují a hrubě porušují vnitřní řády zařízení a pokyny výchovných pracovníků, fyzicky týrají a šikanují ostatní děti v zařízení a tímto chováním. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://www.vum.cz/

Součástí systému ústavní výchovy jsou i zařízení pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče. Účelem středisek je poskytovat preventivně výchovnou péči, a tím zejména předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte. V Plzeňském kraji je středisko výchovné péče součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy školní jídelny Plzeň, Karlovarská 67, místa poskytovaných školských služeb v Plzeňském kraji jsou v Plzni, Karlovarské ul. 67 a v Domažlicích, Kozinově ul. 101. Více informací je uvedeno na webových stránkách: http://www.dduplzen.cz