Základní povinnosti podnikatele

obrazek
27. srpna 2010 08:32, aktualizováno 29. června 2022 16:29, Mgr. Dana Císařová

Základní povinnosti podnikatele  ve vztahu k živnostenskému podnikání

Povinnosti podnikatele podle § 31 živnostenského zákona

 • Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu,
 • podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem (bylo-li přiděleno) objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), a zahraniční osoba organizační složku závodu, pokud ji zřizuje,
 • podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky,
 • na  žádost kontrolního orgánu a ve lhůtě jím stanovené prokázat způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb,
 • nakupuje-li použité zboží nebo  zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy,  před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu, tato evidence musí být přístupná v provozovně, kde se nachází předmětné zboží,
 • Identifikace účastníků smluvního vztahu se provede podle § 1a odst. 3 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ( u fyzické osoby: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, jejich ověření z průkazu totožnosti, číslo, platnost průkazu totožnosti a orgánu státu, který jej vydal, případné IČ, firmy a dodatku podnikající fyzické osoby, u právnické osoby: obchodní firma, odlišující dodatky, sídlo, IČ, identifikace statutárního orgánu, zjištění většinového společníka a identifikace osoby, která jejím jménem jedná v obchodě). Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely živnostenského zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci. Bez potřebné identifikace nesmí podnikatel zboží přijmout. Identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode den uzavření smlouvy,
 • zajistit přítomnost osoby ovládající český jazyk nebo slovenský jazyk v provozovně určené pro prodej zboží či poskytování služeb spotřebitelů,
 • nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně,
 • odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud jí živnostenský nebo zvláštní zákon vyžaduje,
 • prokázat totožnost podnikatele a fyzické osoby provozující činnosti, které jsou předmětem živnosti, osoby jednající jejím jménem a odpovědný zástupce zaměstnancům živnostenských úřadů,
 • písemně oznámit živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno,
 • na žádost zákazníka vydat doklad o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby,
 • na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje a doložit o tom doklady (objednávky, faktury ap.),
 • odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání ustanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví, vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů,
 • řídit se zvláštními právními předpisy při přípravě mládeže na zaměstnání,
 • dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů (tedy všech, které se vztahují k provozování živnosti).

Povinnosti podnikatele podle § 49 a § 56

 • Oznámit živnostenskému úřadu všechny změny  a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku, to neplatí pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v evidenci skutečných majitelů nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

Povinnosti podnikatele podle § 17 živnostenského zákona

 • Na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání provozovny, u mobilních provozoven oprávněnost umístění provozovny,
 • předem písemně oznámit živnostenskému úřadu  zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně, to neplatí při zahájení  provozování  živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení nebo v žádosti o koncesi a pro automaty a mobilní provozovny,
 • trvale a zvenčí viditelně označit provozovnu obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem, automat a mobilní provozovna musí být dále označena údajem o sídle nebo adrese, na které je zřízena organizační složka zahraniční osoby,
 • provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb musí být  trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní  nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu  nebo automat, kategorií a třídou ubytovacího zařízení poskytující přechodné ubytování,
 • při uzavření provozovny předem a na vhodném zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, pokud tomu nebrání závažné důvody,
 • prodává-li podnikatel zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebiteli, nesmí být umožněno získat pomocí automatů určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním právním předpisem (alkohol, cigarety,  apod.),