Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - oprávnění k provozování STK, která vešla v platnost po 1. 10. 2018

13. prosince 2018 10:30, aktualizováno 09:30,

Dne 3. 12. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v tomto znění:

„Ve smyslu Zákona 106/1999 žádám informace.
Seznam DRŽITELŮ OSVĚDČENÍ k provozování stanice technické kontroly, která vešla v platnost po 1.10.2018, včetně uvedení názvu obchodní firmy, sídla a identifikačního číslo, jedná-li se o právnickou osobu, jméno, příjmení, obchodní firmy, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu, typ stanice technické kontroly, provozovnu stanice technické kontroly a termín zahájení provozu.“

K žádosti KÚPK uvedl, že KÚPK nevydal žádné Osvědčení k provozování stanice technické kontroly, které by vešlo v platnost po 1. 10. 2018.