Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o hrazení nákladů prohraných soudních sporů ze strany KÚPK

29. října 2018 11:12, aktualizováno 10:09,

Dne 5. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 17. 10.  2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

1. Z jaké rozpočtové kapitoly KÚ ( název a číslo analytického účtu) byly tyto prostředky uhrazeny na účet žalobce.

2. Zda jste jako KÚ požadovali po zodpovědných úřednících refundaci těchto nákladů a zda ji tito úředníci Krajskému úřadu uhradili

3. Zda jste jako KÚ požadovali refundaci po stavebním úřadu v Plané

4. Zda jste v jednotlivých řízeních a kauzách vyvodili nějaké kárné či nápravné opatření směrem k odpovědným úředníkům, kteří tento nezákonný stav zavinili a trvale v něm pokračovali.

K podané žádosti KÚPK sdělil následující:

Otázka č. 1 – Náklady soudního řízení se účtují na účet 549-000 – Ostatní náklady z činnosti, prvek 119497, paragraf 6172, položka 5192.

Otázka č. 2 - Na základě právního posouzení nebyly požadovány po úřednících žádné náhrady. Náklady jsou pokryty v rámci pojištění, které má Plzeňský kraj obecně pro tyto případy sjednáno.

Otázka č. 3 -  Náklady spojené  s rozsudkem vedeným pod sp.zn. 57 A 56/2014 uhradilo město Planá.

Otázka č. 4 – Pracovníci daného odboru jsou vždy seznamováni s praxí soudů, úředníci následně pak vycházejí z judikatury daných soudů. Kárná opatření nebyla učiněna.