Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informaci o kontrole zařízení SH Trnová

06. prosince 2018 16:57, aktualizováno 15:57,

Dne 16. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 23. 11. 2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

1) Senior House Trnová – kdy a s jakým výsledkem provedl KÚ PK kontrolu u neregistrovaného zařízení SH Trnová na základě předelegování této povinnosti z MPSV úřadu místně příslušnému provádět kontrolu neregistrovaných zařízení – viz příloha. Kontrola se týká ilegálního poskytování sociální služby SH Trnová před vydáním registrace tj. před dnem 15.10.2018. SH Trnová totiž prokazatelně poskytovala sociální službu bez oprávnění a v tomto zařízení došlo k úmrtí několika klientů.

2) Jaká sankce byla uložena za porušení Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 107, odst.1.“

KÚPK k žádosti sdělil následující informace:

k otázce č. 1: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje neprovedl u tehdejšího poskytovatele sociálních služeb společnosti Senectus s.r.o., IČO: 02919176, nyní se sídlem: Korunní 1208/74, Praha 10 – Vinohrady, 101 00 Praha, kontrolu podle § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o sociálních službách“), protože se nejednalo o neregistrovanou sociální službu. Výše uvedený tehdejší poskytovatel měl registrovanou službu osobní asistence. Terénní sociální služba osobní asistence byla poskytována na základě rozhodnutí o registraci sociálních služeb Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 24. 11. 2014 mimo jiné i v bytovém domě na adrese Trnová 355, 330 13 Trnová.

k otázce č. 2: Žádná sankce za porušení zákona o sociálních službách nebyla vzhledem k výše uvedenému uložena.