Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o zaplacených nákladech prohraných soudních sporů

06. prosince 2018 15:34, aktualizováno 14:34,

Dne 15. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 30. 11.  2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

„1. Kolik uhradil (zaplatil) KÚ pojišťovnám za pojistné smlouvy (pojistky) za období od 1.1.2015 do 31.10.2018, tedy za ty, které slouží k uplatnění náhrad nákladů řízení a jistin v prohraných soudních sporech.

2. Jakou částku souhrnem uhradil KÚ PK za prohrané soudní spory – jistiny (újmy, škody, náhrady apod.) dalším účastníkům (mimo žadatele) za roky 2015, 2016, 2017 a 01-10/2018 včetně. Jestliže byly jistiny zahrnuty v odpovědi ze dne 15.11.2018 do „na náklady řízení“, potom tento bod požaduji. Zde je poskytnutá informace výslovně neurčitá.

3. Zda celou částku 1.119.026,- Kč uplatnil a nárokoval KÚ PK u pojišťovny na základě svých sjednaných pojistných smluv. Jestliže ne, potom kolik uhradil ze svého rozpočtu za jmenované období. (1.1.2015- 31.10.2018)“

K podané žádosti KÚPK sdělil následující:

1) Za období od 1. 1.2016 do 31. 10 .2018 bylo za pojištění odpovědnosti za újmu uhrazeno pojistné v celkové výši 6 276 250 Kč, v období od  1. 1.2015 do 31. 12. 2015 nebyla pojistná rizika (náhrada nákladů řízení) kryta pojistnou smlouvou a pojistné nebylo hrazeno.

2) Plzeňský kraj za období od  1. 1. 2016 do 31. 10. 2018 na základě pravomocných rozsudků uhradil na náklady těchto řízení souhrnem částku 692 811 Kč. V případě rozsudkem uložené povinnosti uhradit náklady řízení je tato povinnost splněna – tedy jsou uhrazeny náklady řízení v prohraném soudním sporu, nejsou hrazeny žádné újmy, škody, náhrady ani jistiny.

3) Plzeňský kraj v roce 2015 neměl sjednán tento typ pojištění a proto v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 nebylo z pojištění odpovědnosti za újmu požadováno ani uplatněno plnění od pojišťovny a povinnost (uhradit náklady řízení) byla Plzeňským krajem splněna, aniž byly tyto náklady refundovány. Výše takto uhrazených nákladů řízení za rok 2015 činila částku 426 215,- Kč.