Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o pojištění pro případ prohraných soudních sporů

14. listopadu 2018 11:50, aktualizováno 10:50,

Dne 17. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 31. 10.  2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

„1. Je plnění z pojišťovny za úhradu nákladů prohraných soudních sporů v plné výši 100 %? Jestliže ne, potom v jaké procentuální výši jste plnění z pojišťovny za uvedené prohrané soudní spory obdrželi.

2. KÚ PK má dle Vašich slov sjednáno pojištění pro případ, mimo jiné, prohraných soudních sporů. Toto pojištění je plně ze strany Krajského úřadu Plzeňského kraje hrazeno z peněz daňových poplatníků nebo si zaměstnanci KÚ PK nějakou část platí také sami ze svých prostředků? Jestliže si část platí sami, potom o jaké procento z celkové pojistné částky (úhrady pojistné smlouvy) se jedná.

3. Žádám zaslat elektronické kopie žádostí o pojistné plnění u všech uvedených prohraných soudních sporů adresovaných pojišťovně, která, jak uvádíte, také opakovaně plnila.

Čj. 57 A 33/2017-50………….. 26.599,- Kč

Čj. 57 A 158/2015 ……………..33.271,- Kč

Čj. 57 A 74/2016 ………………19.819,- Kč

Čj. 30 A 80/2015 ....…….......…65.583,- Kč.

 

K podané žádosti KÚPK sdělil následující:

  1. Plnění poskytnuté pojišťovnou je snížené o sjednanou spoluúčast pojištěného ve výši 1000,-Kč/pojistná událost.
  2. Předepsané pojistné je v plné výši hrazeno Plzeňským krajem.
  3. Uplatnění pojistné události je řešeno prostřednictvím pojišťovacího makléře Plzeňského kraje. Komunikace s pojišťovacím makléřem probíhá prostřednictvím  e-mailových zpráv, pojistné události jsou uplatňovány souhrnně za období jednoho čtvrtletí a jsou doloženy jednotlivými rozsudky, kterými je Plzeňskému kraji uložena povinnost uhradit protistraně soudního sporu náklady řízení a souhrnnou tabulkou. Žádost o pojistné plnění na základě rozsudků č. j. 57 A 158/2015 a č. j. 30 A 80/2015 byla odeslána dne 3. 7. 2017 a žádost o plnění na základě rozsudku č. j. 57 A 74/2016 byla odeslána dne 9. 10. 2017. Plnění na základě rozsudku č. j. 57 A 33/2017 dosud nebylo uplatněno. Informace včetně příloh byly poskytnuty.