Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o případném zahájení či nezahájení přezkumného řízení na základě žadatelova podnětu

13. listopadu 2018 10:25, aktualizováno 09:25,

Dne 16. 10. 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“), žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „InfZ“. Informace byly žadateli poskytnuty dne 30. 10. 2018. Žádost směřovala k poskytnutí následující informace:

„Dne 12.09.2018 zaslal žadatel KÚPK Podnět k přezkumu rozhodnutí o námitkách k ÚP obce Obora, okres Tachov, a Žádost o přezkum stanoviska Stavebního úřadu v Tachově. V rámci výše uvedeného podnětu žadatel opomenul požádat o to, aby mu dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb. bylo sděleno, zdali budou, či nebudou přezkumná řízení na jeho základě zahájena. Po uplynutí 30denní lhůty po obdržení podnětu KÚPK proto žadatel požádal o informaci, zdali bylo přezkumné řízení ve věci rozhodnutí o námitkách k ÚP obce Obora a přezkum stanoviska Stavebního úřadu v Tachově na základě podnětu žadatele ze dne 12.09.2018 zahájeno, či nezahájeno, nebo zdali KÚPK ve věci podnětu žadatele koná jiným způsobem.“

K podané žádosti KÚPK sděluje, že odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) KÚPK obdržel od žadatele dne 13. 9. 2018 podnět k přezkumu rozhodnutí o jeho námitkách k územnímu plánu Obora. Tento nabyl účinnosti dne 21. 3. 2018, takže byla splněna zákonná lhůta nejdéle 1 roku, kdy lze podat podnět k přezkumu opatření obecné povahy dle § 101b zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Podnět na přezkum byl doplněn o další 2 přílohy doručené téhož dne do  datové schránky, vše evidováno pod spisovou značkou ZN/438/RR/18. ORR KÚPK si neoficiálně (telefonicky) vyžádal informaci od pořizovatele územního plánu Obora, Městského úřadu Tachov, kde se nachází spis potřebný k řádnému posouzení podnětu (především z hlediska zákonnosti postupu pořízení územního plánu Obora včetně rozhodnutí o námitkách). ORR KÚPK obdržel informaci, že spis byl po nabytí účinnosti ÚP Obora předán na obec Obora, a rovněž informaci o probíhajícím soudním řízení v obdobné věci na Krajském soudu v Plzni. Vzhledem k výše uvedenému ORR KÚPK dosud nezahájil přezkumné řízení dle § 96 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. ORR KÚPK si vyžádal spisový materiál nutný k posouzení věci oficiálním dopisem ze dne 22. 10. 2018 adresovaný obci Obora a Krajskému soudu v Plzni.