Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o stanovisku k provozování střelnice Sedlečko

06. března 2019 15:28, aktualizováno 14:28,

Dne 20. 2. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 5. 3. 2019.

Žádost směřovala k poskytnutí následujících informací: „1. Vydával Váš správní úřad (odbor životního prostředí KÚPK), ať již k žádosti provozovatele střelnice, či k žádosti Policie České republiky, a to pro účely správního řízení o povolení provozování střelnice, provozovatel ARIAMED s.r.o., IČ: 26402971, se sídlem Kolinec 233, 341 42, jakékoli stanovisko?; 2. Pokud bylo vaším úřadem ve shora uvedené právní věci vydáno stanovisko, pak žádáme o sdělení, na základě jakého zákonného ustanovení byl Váš správní úřad k jeho vydání věcně a místně příslušen, tedy na základě jakého zákonného ustanovení odvozoval správní úřad oprávnění k jeho vydání?; 3.Dále tímto žadatel žádá v režimu zákona č. 106/1999 Sb., pokud došlo vaším úřadem k vydání výše uvedeného stanoviska, o zaslání kopie předmětného stanoviska Vašeho správního orgánu.

K žádosti KÚPK sdělil následující informace:

K bodu 1. a 2. žádosti:

Ano, vydával.

Z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.) uvádíme následující. Záměr naplňuje dikci bodu 116 (Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od stanoveného limitu (a) a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí s kapacitou od stanoveného limitu (b). - a) 1 ha; b) 100 lůžek.), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Záměr tak podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je tak dle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Vyjádření dle EIA ke střelnici Sedlečko bylo vydáno krajským úřadem na základě § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., odpověď Policii ČR k záměru střelnice jako souhrnné vyjádření odboru ŽP je standardním postupem KÚ, v souladu s částí čtvrtou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

K bodu 3. KÚPK zaslal své souhrnné stanovisko PK-ŽP/20780/18 ze dne 13. 11. 2018 (viz příloha).

Soubory ke stažení