Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

22. října 2018 09:06, aktualizováno 08:06,

Dne 4. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 18. 10. 2018. 

 

Žádost byla následujícího znění:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění si vás dovoluji požádat sdělení, zda podle informací  dostupných na zdejším úřadě se připravuje jakákoliv výstavba objektů (či rekonstrukce stávajících objektů spojená s navýšením počtu bytových jednotek či zvětšením zastavěné plochy) pro bydlení či ekofarmu v k. ú. Mochov u Hartmanic, zejména, zda jakýkoliv subjekt požádal o vydání  vyjádření, stanoviska, závazného stanoviska či jiného obdobného správního aktu pro takový záměr.“

 

K žádosti KÚPK uvedl následující:

Odbor regionálního rozvoje KÚPK uvádí, že nemá žádné informace o přípravě výstavby objektů pro bydlení či ekofarmy v k.ú. Mochov u Hartmanic.

Odbor životního prostředí KÚPK uvádí, že v jeho rámci neprobíhá žádné správní řízení o povolení jakékoliv činnosti na ekofarmě v k.ú. Mochov u Hartmanic, ani se k žádné stavební či jiné činnosti na předmětné ekofarmě nevyjadřoval.