Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - kontroly poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

26. listopadu 2018 11:28, aktualizováno 10:28,

Dne 30. 10. 2018 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žadatel požádala o cit.:

„sdělení informací v elektronické podobě na níže uvedený email ohledně zpráv
o výsledcích kontrol provedených krajským úřadem v rámci přenesené působnosti zejména podle zákonu 372/2011Sb. zákona o zdravotnických službách, a podle §78, 82 zák. 108/2006Sb., zákona o sociálních službách
“.

Žádost neobsahovala údaje k osobě žadatele ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5
písm. a) InfZ a nebylo zřejmé, jaké konkrétní informace žadatel požadujete. Dne 1. 11. 2018 byla na KÚPK doručena doplněná a upřesněná žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žadatel požadoval poskytnutí těchto informací, cit.:

1. kopii plánu veřejnoprávních kontrol krajského úřadu nebo na základě pokynu ředitele krajského úřadu, zejména plán kontrol dodržování zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby, plán kontrol poskytovatelů sociálních služeb dle § 78,82 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách za kontrolované období I, II pololetí 2012, I, II pololetí 2013, I, II pololetí 2014, I, II pololetí 2015, I, II pololetí 2016.          

2. Souhrnnou zprávu o výsledcích výši uvedených kontrol za kontrolované období I, II pololetí 2012, I, II pololetí 2013, I, II pololetí 2014, I, II pololetí 2015, I, II pololetí 2016“.

Dne 7. listopadu 2018 byl žadatel v části obou bodů žádosti odkázán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 InfZ na zveřejněné informace:

K bodu 1) Plány kontrol za roky 2014 (od II. pololetí), 2015 a 2016 jsou v části kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech a u ostatních subjektů (mimo zřizované organizace) zveřejněny a je možné je dohledat na internetových stránkách Plzeňského kraje na internetové adrese:

/plany-kontrol

K bodu 2) jsou souhrnné zprávy o výsledcích kontrol za roky 2014, 2015 a 2016 zveřejněny a je možné je dohledat na internetových stránkách Plzeňského kraje na internetové adrese:

/zverejnovani-informaci-o-kontrolach-dle-ss-26-zakona-c-2552012-sb

Dne 14. 11. 2018 byl žadateli poskytnut k bodu 1 žádosti plán veřejnoprávních kontrol KÚPK za roky 2012, 2013 a I. pololetí roku 2014. Dále části plánů kontrol na roky 2014, 2015 a 2016 (týkající se zřizovaných organizací, které nejsou zveřejněny na internetových stránkách Plzeňského kraje) a seznam mimořádných kontrol poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, provedených v letech 2012 – 2016.

K bodu 2) žádosti, týkající se souhrnné zprávy o výsledcích žadatelem uváděných kontrol za roky 2012 a 2013 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 InfZ.

Poskytnutá informace je zveřejněna níže v příloze. Poskytnuté přílohy nejsou vzhledem ke svému objemu zveřejněny.

 

Soubory ke stažení