Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se sdělení, jak Krajský úřad Plzeňského kraje naložil s podnětem postoupeným od Police ČR týkajícím se nezákonného vybírání poplatků za připojení na obecní kanalizaci obce Žihobce

11. února 2015 15:49, aktualizováno 14:49,

1. Jak byl předaný podnět o protizákonném výběru poplatku za připojení na obecní kanalizaci v obci Žihobce zpracován ze strany KÚPK?

2. Jak se KÚPK vypořádal se shora uvedenou záležitostí výběru protizákonného poplatku za připojení na obecní kanalizaci v obci Žihobce?

3. Jaká opatření KÚPK v této záležitosti přijal?

4. Jakým způsobem KÚPK postihl policií zjištěné porušení zákona?

 

Poskytnuté informace:

Ad 1) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“) obdržel dne 3. dubna 2014 poznatek Policie České republiky, oddělení hospodářské kriminality Klatovy, zjištěný policejním šetřením ve věci možného spáchání trestného činu v souvislosti s výstavbou kanalizace v obci Žihobce tím, že zastupitelstvo obce Žihobce na zasedání dne 30. 9. 2009 stanovilo poplatek ve výši 20 000,- za každý jednotlivý objekt v obci Žihobce, který zahrnoval uvedené práce související s připojením objektů na kanalizaci v obci. KÚPK poznatek Policie ČR vyhodnotil jako podnět na zahájení řízení z moci úřední ve smyslu ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad prověřil možné porušení zákona o vodovodech a kanalizacích a zjistil, že dle bodu 4. zápisu z mimořádného zastupitelstva obce Žihobce konaného dne 30. září 2009 (dále jen „zápis“) zastupitelstvo obce Žihobce přijalo následující usnesení, cit.: „Zastupitelstvo obce stanovuje poplatek za připojení jednotlivých objektů na splaškovou kanalizaci ve výši Kč 20.000,-. Objektům, které se připojí v době investiční akce „Žihobce ČOV a kanalizace“ v roce 2010 se částka poplatku snižuje na Kč 10.000,-. Poplatek obsahuje připojení na páteřní systém připojovaného čp., zajištění technické pomoci formou zpracování projektu na individuální přípojku k čp., zajištění stavebního povolení pro přípojku, kolkový poplatek, výkon TD nad prováděnou technologií přípojky a tlakovou zkoušku přípojky včetně její kontroly. Přípojky, které není možno řešit gravitačně, osadí dodavatel na náklady obce přečerpávacím čerpadlem, majitel přípojky zajišťuje provoz“ a dále, že „Usnesení schválilo všech 13 přítomných členů zastupitelstva obce jednohlasně. Výše v bodě 4. je pak uvedeno, že cit. „Obec objedná zpracování projektů na jednotlivé přípojky k objektům u firmy Vítězslav Oudes, Žihobce čp. 143, které kromě projektu budou obsahovat platné stavební povolení, kolkový poplatek, výkon technického dozoru nad provedenou přípojkou a kontrolu tlakové zkoušky. Všechny tyto služby pro jednotlivé objekty - občany - zahrnuje paušální poplatek za připojení.“

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů v ust. § 8 odst. 5 mimo jiné stanoví, že vlastník kanalizace, popř. provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky a dále, že možnost napojení nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků nebo jiných peněžitých plnění a že náklady na realizaci napojení hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení, pokud se nedohodnou jinak. Dle sdělení starosty obce Žihobce Ing. Karla Baumruka došlo ze strany občanů k dobrovolnému plnění uhrazení požadované částky na základě ústní dohody a připravené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku nebyly písemně uzavřeny. Na základě zaplacení tohoto finančního plnění pak byly poskytnuty služby uvedené v usnesení obce Žihobce. Bylo prověřeno, že obec Žihobce vystavovala začátkem roku 2011 jednotlivým vlastníkům nemovitostí v obci Žihobce daňový doklad za „Úhradu nákladů vynaložených na realizaci napojení přípojky na kanalizaci“. Z uvedeného plyne, že částka byla fakturována za úhradu vlastní realizace napojení na kanalizaci, tedy za konkrétní služby specifikované v zápisu, které je dle ust. § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích povinen hradit vlastník napojované nemovitosti.

KÚPK je z dosavadní činnosti (zejména v souvislosti s projednáváním odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Žihobce ve věci nařízení povinnosti připojení nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu ve smyslu ust. § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích) známo, že obec Žihobce požaduje připojení dosud nenapojených nemovitostí, které nepodmiňuje zaplacením poplatku nebo jiného finančního plnění ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. KÚPK dosud neobdržel žádný podnět na postup obce Žihobce, že by neumožnila připojení na vodovod nebo kanalizaci podle ust. § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích a který by mohl naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu uvedeného v ust. § 33 odst. 2 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích a k jehož projednání je příslušný dle ust. § 34 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích krajský úřad. Ani ze zápisu nevyplývá, že by obec Žihobce v případě nezaplacení této částky připojení neumožnila nebo vymáhala její zaplacení.

V tomto ohledu se KÚPK ztotožňuje s názorem Ministerstva vnitra uvedeným v závěru šetření stížnosti na postup veřejných činitelů v obci Žihobce č.j. MV-91602-10/OKD-2012 ze dne 26. 9. 2012 a to cit. „Náklady na vybudování kanalizace či vodovodu, hrazené z vlastních prostředků, může jejich vlastník zahrnout do ceny poskytovaných služeb (stočného a vodného). Je však přípustná i dohoda obce a jednotlivých majitelů přípojek o jejich dobrovolném příspěvku na financování výstavby veřejné části kanalizační/vodovodní přípojky“. Dle názoru KÚPK je pak věcí ryze občanskoprávní, zda občané za „paušální poplatek“ obdrželi veškeré služby uvedené v bodě 4. zápisu a zda částka byla adekvátní poskytnutým službám.

KÚPK v daném případě neshledal důvody pro zahájení řízení z moci úřední za porušení ust. § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Ad 2) Nijak, neboť KÚPK v daném případě neshledal důvody pro zahájení řízení z moci úřední a rovněž nedošel k závěru, že výběr poplatku byl protizákonný.

Ad 3) Žádná.

Ad 4) Žádným.

Soubory ke stažení