Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se níže uvedených dotazů na postup KÚPK

16. října 2014 13:10, aktualizováno 12:10,

Žádost

Dne 10. října 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o zodpovězení následujících dotazů.

1. Podle jakého zákona nebo nařízení Vám KÚPK odpírá právo na informaci, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, resp. s prostředky obce Chudenín?

 

2. Jak bude KÚPK řešit problém s paní učitelkou (ředitelkou) v obci Chudenín ve škole nebo školce?

 

Poskytnuté informace:

Ad 1) KÚPK Vám nikdy neodepřel právo na informace. Při vyřizování žádosti o informace je třeba postupovat zcela v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Právě na základě tohoto zákona KÚPK rozhodoval ve věci Vaší stížnosti. KÚPK nikdy nerozhodl tak, že by Vám některé informace měly být odepřeny. Nicméně na základě zákona č. 106/1999 Sb. je možné požadovat pouze informace definované v tomto zákoně se zákonnými výjimkami. Pokud požadujete informace, na které ze zákona nemáte právo nebo se nejedná o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., je pak nutno žádost o informace zcela nebo zčásti odmítnout. KÚPK Vás nad rámec své zákonné povinnosti opakovaně poučil, jaké informace je možné na základě zákona č. 106/1999 Sb. požadovat a jak žádost definovat. Informace o obecních prostředcích Vám jsou samozřejmě k dispozici. Rozpočet obce je zveřejněn na webových stránkách obce, o informace, které rozpočet neobsahuje, je možné požádat v žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Jak by měla být žádost o informace specifikována, jste byl opakovaně poučen.

 

Ad 2) KÚPK Vámi uváděný problém nebude řešit nijak. Základní a mateřská škola Chudenín je příspěvkovou organizací obce. Ředitelé ZŠ jsou vybíráni na základě výběrových řízení vypisovaných zřizovatelem. V tomto výběrovém řízení jsou stanoveny požadavky kladené na uchazeče o tuto funkci. Učitelé jsou státní zaměstnanci a jejich plat jde z prostředků státního rozpočtu, nikoli od KÚPK. Krajské úřady financují ve školách pouze asistenty pedagogů.