Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se níže uvedených dotazů na financování silnice v obci Chudenín

07. ledna 2015 13:52, aktualizováno 12:51,

Žádost

Dne 31. prosince 2014 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o zodpovězení následujících dotazů...

1. Bylo žádáno zveřejnění ceny silnice, kterou financoval KÚPK v obci Chudenín asi před třemi roky.

2. Bylo žádáno zveřejnění ceny chodníků, které financoval KÚPK v obci Chudenín asi před třemi roky.

Poskytnuté informace:

Ad 1) Plzeňský kraj (nikoliv KÚPK) je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Majetkovým správcem silnic II. a III. třídy je příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS PK), která zabezpečuje výkon vlastnických práv za vlastníka a dále mimo jiné zabezpečuje opravy a údržby pozemních komunikací ve vlastnictví PK. Investiční akce „II/190 a III/19016 průtah Chudenín“ byla realizována v termínu od 3. srpna 2012 do 30. srpna 2013(předčasné užívání) jako společná akce, jejímž zadavatelem byla SÚS PK a obec, přičemž pouze zadání veřejné zakázky na stavební práce bylo administrováno SÚS PK na základě řádně vyhlášené veřejné zakázky. Na financování byly využity prostředky z Regionálního operačního programu  NUTS II Jihozápad v rámci 20. výzvy, oblast podpory 1.1 modernizace regionální silniční sítě. Objem finančních prostředků vynaložených Plzeňským krajem na investiční akci (objekty ve správě SÚS) činil 32.105.825,- Kč.  Dle smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace musel ovšem Plzeňský kraj investiční akci nejdříve předfinancovat v celém objemu. Dle podmínek 20. výzvy  činilo spolufinancování PK na projektech 15 % uznatelných nákladů.   

Ad 2) Pro zjištění informace o konkrétní částce vynaložené obcí na stavební práce a způsob financování objektů ve vlastnictví obce (chodníky, inženýrské sítě apod.) je třeba učinit dotaz na obec. Plzeňský kraj uvedené objekty nefinancoval a nemá tedy požadovanou informaci k dispozici.

Soubory ke stažení