Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

29. září 2015 07:58, aktualizováno 06:58, Mgr. Daniela Wohlmuthová

Byly poskytnuty tyto informace:

1. Krajský úřad poskytne žadateli dotaci na realizaci kompostárny? Krajský úřad souhlasí s vybudováním kompostárny na pozemku?

KÚPK vydal žadateli o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí stanovisko z hlediska souladu projektu s koncepčními materiály kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje ani Plzeňský kraj dotace na realizace kompostárny neposkytuje. Krajský úřad Plzeňského kraje není příslušný vydat souhlas k umístění tzv. malého zařízení s kapacitou zpracovávaného biologicky rozložitelného odpadu na jednu zakládku do 10tun a s celkovým ročním množstvím do 150tun.

2. Souhlasí Krajský úřad s vybudováním kompostárny, prestože není dodržena podmínka zachování 100 metrů od zdroje pitné vody?

Základní požadavky na zřízení a provoz malého zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Zde jsou uvedeny např. minimální vzdálenosti od vodních toků, vodních ploch, zdrojů minerální a pitné vody, maximální sklon pozemku apod. Je přitom nutné zohlednit místní hydrologickou situaci. Pro vydání stanoviska k umístění kompostárny není příslušný Krajský úřad Plzeňského kraje, ale jiný úřad. Doporučujeme Vám, abyste se ve věci obavy z ohrožení zdroje pitné vody obrátil na příslušný úřad.

Informace byly poskytnuty dne 25. 9. 2015