Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se stanovení minimálních zůstatkových průtoků a říčních kilometrů

10. srpna 2015 09:10, aktualizováno 08:10, Mgr. Daniela Wohlmuthová

Požadované informace „Stanovení minimálních zůstatkových průtoků a říčních kilometrů, včetně názvu osady, na všech jezech využívaných k provozu MVE na toku Úhlavy“ nemá krajský úřad k dispozici. KÚPK nemá ve své působnosti povolování nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu a to ani v případech významných vodních toků. KÚPK si nevyhradil působnost podle ustanovení § 107 odst. 1 písm. j) zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) povolovat nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích.

Minimální zůstatkový průtok stanoví, v souladu s ustanovením § 36 vodního zákona, příslušný vodoprávní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 106 vodního zákona), v povolení k nakládání s vodami individuálním správním aktem tak, aby bylo ještě umožněno obecné nakládání s povrchovými vodami a zajištěny ekologické funkce vodního toku. V souladu s ustanovením § 19 vodního zákona jsou vodoprávní úřady povinny vést evidenci jimi vydaných rozhodnutí a opatření. Vybrané údaje jsou ukládány do informačního systému veřejné správy (aplikace Centrální registr vodoprávní evidence /CRVE/ na portálu Ministerstva zemědělství ve složce voda, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/). Nahlédnutím do registru jsme zjistili, že vzhledem k reformám veřejné správy zde nejsou uložena historická povolení nakládání s vodami pro malé vodné elektrárny.

Požadované informace, které se týkají jezů na vodním toku Úhlavy je možno získat ze zveřejněné studie na portálu Povodí Vltavy, státní podnik. Studie má název „Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy“ a je zařazena mezi koncepční dokumenty plánování v oblasti vod. Pro příčné překážky je zde lokalizace (ř. km, obec, souřadnice), popis a využití příčné překážky, popis vodní elektrárny a údaj o minimálním zůstatkovém průtoku. Dálkový přístup ke studii – http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/ostatni-koncepcni-dokumenty/studie-proveditelnosti---migrace, (http://www.pvl.cz/migrace-vltava/index/html) případně lze studii vyhledat přes http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/ostatni-koncepcni-dokumenty. Údaje jsou platné k datu zpracování studie.

Přílohou Vám pro Vaše případné využití zasíláme přehled evidovaných vodních elektráren na řece Úhlavě z databáze zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie v České republice, ekologického občanského sdružení Calla, k níž je umožněn dálkový přístup http://calla.ecn.cz/atlas/index/php (není zde uveden údaj o minimálním zůstatkovém průtoku), přehled byl vytvořen pro jinou činnost odboru životního prostředí.