Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Úněšov a Městem Všeruby, přestupkové agendy.

09. ledna 2015 09:52, aktualizováno 08:55,

Dne 6. 1. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Úněšov a Městem Všeruby, přestupkové agendy.

Konkrétně pak:

  1. K dané problematice skutečně nebyla od 1. 1. 2015 uzavřena návazná veřejnoprávní smlouva nebo se jedná při nezveřejnění o administrativní vadu při porušení příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.?
  2. Pokud byla uzavřena, kdo je fakticky správním orgánem k projednávání zákonem č. 200/1990 Sb., stanovených přestupků, pokud jsou spáchány v územním obvodu obce Úněšov a kdo je i při součinnosti dle § 58 téhož zákona pro PČR Úněšov příslušným správním orgánem k oznamování přestupků?
  3. Trvá druhostupňový (odvolací orgán) KÚPK stále na shodném závěru se správním orgánem Všeruby, že dne 20. 10. 2013 se ve vztahu k manželce, synovi a jeho autu nikdo, ničeho, ani přestupků, o kterých se řízení vedlo, nedopustil a že tudíž rozhodnutí při aplikaci § 76/1 a) zákona o přestupcích je zákonné a odpovídá i skutečnému, faktickému stavu?

Na požadované informace bylo žadateli KÚPK odpovězeno:

  1. Mezi Obcí Úněšov a Městem Všeruby byla uzavřena nová veřejnoprávní smlouva, týkající se přestupkové agendy, platná do konce roku 2016. Smlouva nabyla účinnosti dne 3. 1. 2015 a téhož dne nabyla i právní moci. Nyní probíhá její zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úřední desce obcí. Následně bude zveřejněna ve Věstníku Plzeňského kraje.
  2. Dle § 55 odst. 1 z. č. 200/1990, o přestupcích, je k projednání přestupku místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán. Tj. pokud bude přestupek spáchán na území obce Úněšov, pak příslušným správním orgánem bude Město Všeruby (přestupková Komise Města Všeruby). Dle § 58 odst. 1 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, oznamuje Policie spáchaný přestupek místně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán, není-li sama příslušná k jeho projednání.
  3. Vámi uváděné jednání bylo Přestupkovou komisí města Všeruby vedeno pod č.j.: PK/45/2013, kdy předmětný materiál je v současné době k dispozici Ministerstvu vnitra. Krajský úřad posoudil příslušný spisový materiál, což Vám bylo sděleno v písemnostech KDS/2218/14 a KDS/3129/14 a na svém vyjádření trvá.