Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se registrace nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Tomáše Kydlíčka

11. března 2015 09:13, aktualizováno 22. května 2018 10:41,

Dne 3. 3. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se registrace nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Tomáše Kydlíčka.

Konkrétně pak:

 1. jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo případného odborného zástupce (včetně případných změn v minulosti),
 2. druh a rozsah poskytování zdravotní péče (včetně případných změn v minulosti),
 3. místo provozování nestátního zařízení včetně uvedení vlastnického nebo nájemního vztahu (včetně případných změn v minulosti),
 4. den zahájení provozování nestátního zařízení (včetně případných změn v minulosti).

 

Na požadované informace bylo žadateli KÚPK odpovězeno:

MUDr. Tomáš Kydlíček, IČO: 70952345, jako poskytovatel zdravotních služeb
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách), poskytuje zdravotní péči na základě rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického (dále jen NZZ) ze dne 25. 1. 2002 vydaného Magistrátem města Plzně pod č.j. 3/02/Mat., a to podle v současné době již zrušeného zákona                č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,
kdy platnost registrace NZZ nebyla podle přechodných ustanovení § 121 odst. 1 zákona o zdravotních službách nijak omezena.

 

 1. Poskytovatel je způsobilý k samostatnému výkonu zdravotnického povolání,
  proto se na něj nevztahuje povinnost podle § 12 odst. 2 zákona o zdravotních službách, tj. ustanovit si odborného zástupce a proto tyto údaje nemůžeme žadateli poskytnout.
 2. Obor plastická chirurgie v rámci ambulantní péče (dříve uváděno pod pojmem druh a rozsah poskytované zdravotní péče), kdy tyto údaje byly do dnešního data beze změn.
 3. Místo poskytování zdravotních služeb Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody 923/80, PSČ 323 00 (dříve uváděno pod pojmem místo provozování NZZ),
  a to na základě nájemní smlouvy, kdy tyto údaje byly do dnešního data
  beze změn.
 4. Datum zahájení provozování NZZ je od 28. 1. 2002.