Vyřizování žádostí o informace a šetření Veřejného ochránce práv

18. října 2016 13:31, aktualizováno 12:31, JUDr. Ivana Houšková

Dne 3. října 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Žádáno bylo o sdělení:


1. Jmenného seznamu zaměstnanců Plzeňského kraje zařazených do KÚPK, do jejichž pracovní náplně mimo jiné patří i vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
2. Co kromě zmíněné činnosti tvoří pracovní náplň těchto zaměstnanců.
3. V kolika případech bylo u KÚPK od 1. ledna 2015 do 30. září 2016 veřejnou ochránkyní práv zahájeno šetření podle § 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (šetření na základě podnětu fyzické nebo právnické osoby), kterých věcí se šetření týkalo a s jakými výsledky toto šetření skončilo (pokud již je závěr šetření v době vyřizování této žádosti znám).

K bodu 1. žádosti sdělujeme:


• Mgr. Drahomíra Janoušková, pověřena zastupováním vedoucího odboru kontroly, dozoru a stížností,
• JUDr. Ivana Houšková, právník,
• Mgr. Gabriela Petrášová, právník,
• Ing. Milan Šustr, referent na úseku metodiky, dozoru a stížností.

K bodu 2. žádosti sdělujeme:


Popis další pracovní činnosti:


• Zajišťuje a koordinuje provedení řídících, veřejnosprávních a jiných kontrol na základě podnětů vrcholného managementu PK – v souladu s platnou a účinnou právní úpravou a vnitřními předpisy KÚPK,
• Provádí hloubkovou finanční kontrolu příspěvkových organizací zřizovaných krajem,
• Zajišťování vnější a vnitřní kontrolní činnosti včetně návrhů na opatření,
• Vede centrální evidenci a zajišťuje agendu stížností, připomínek, podnětů a petic občanů kraje,
• Vyřizuje stížnosti v souladu s platnou a účinnou právní úpravou a vnitřními předpisy KÚPK,
• Vyřizuje petice v souladu s platnou a účinnou právní úpravou a vnitřními předpisy KÚPK,
• Vykonává v přenesené působnosti dozor nad výkonem přenesené působnosti ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci působnosti odboru,
• Vykonává metodickou pomoc obcím ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů v rámci působnosti odboru,
• Provádí kontroly výkonu přenesené působnosti územně samosprávných celků a kontroly organizačních složek Plzeňského kraje,
• Provádí interní kontrolu na základě stížností a podnětů občanů na zaměstnance zařazené do KÚPK,
• Přezkum rozhodnutí obcí o uložení pokuty vydaných dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v nichž uložená povinnost nepatří do působnosti žádného odboru krajského úřadu,
• Publikování dokumentů na úřední desku KÚPK v rámci Portálu Plzeňského kraje,
• Zajišťuje metodiku veřejné podpory a zadávání podpor malého rozsahu do centrálního registru v souladu s platnou legislativou veřejné podpory ve spolupráci s příslušnými odbory,
• Plní úkoly zadané v rámci sjednaného druhu práce vedoucí oddělení, vedoucí odboru.

K bodu 3. žádosti sdělujeme:


U KÚPK bylo zahájeno šetření v roce 2015 dle § 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů celkem ve 3 případech. Šetření se týkala:
• soukromého sociálního zařízení – nebylo žádné opatření k nápravě ze strany veřejného ochránce práv,
• stížnosti vůči Klatovské nemocnici – není uzavřeno,
• přestupkového řízení (sousedské spory) - návrh od veřejného ochránce práv přijat.
V roce 2016 (do 30. září) bylo zahájeno 5 šetření, šetření se týkala:
• stavebního řízení – není uzavřeno,
• znečištění vod na soukromém pozemku – není uzavřeno,
• stavebního řízení opěrné zídky - není uzavřeno,
• dopravního přestupku – není uzavřeno,
• postupu KÚPK při kontrole přenesené působnosti – není uzavřeno.