Vyhlášení dotačního programu "Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016"

obrazek
04. ledna 2016 13:44, aktualizováno 05. února 2016 13:55, Mgr. Jana Filípková

Rada Plzeňského kraje schválila svým usnesením č. 4202/15 ze dne 14. 12. 2015 pravidla dotačního programu „Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v roce 2016“ (dále jen „program“).

Důvody podpory stanoveného účelu:

  • poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu
  • přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji
  • podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností
  • vytvoření podmínek pro sportovní hry zařazené do školních i klubových sportovních soutěží
  • podpora organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí
    a mládeže na území Plzeňského kraje

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Výše dotace / příspěvku Plzeňského kraje na projekt nesmí přesáhnout 80 % celkových způsobilých nákladů na projekt.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 4. 2. do 29. 2. 2016.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odd. mládeže a sportu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

 

Kontaktní osoba – administrátor dotačního programu:

Mgr. Jana Filípková

Oddělení mládeže a sportu – kancelář č. 480

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Telefon: 377 195 257, 724 158 913

E-mail: jana.filipkova@plzensky-kraj.cz

 

Další kontaktní osoby:

Mgr. Irena Kroftová, vedoucí oddělení mládeže a sportu, tel.: 377 195 320,

e-mail: irena.kroftova@plzensky-kraj.cz

 

Bc. Petra Mašková, oddělení mládeže a sportu, tel.: 377 195 436,

e-mail: petra.maskova@plzensky-kraj.cz

 

Časový harmonogram:

4. 1. 2016 – zveřejnění programu

4. 2. 2016 – zahájení podávání žádostí o dotace

29. 02. 2016 - uzávěrka podávání žádostí o dotace/příspěvky

Termíny projednání žádostí v orgánech Plzeňského kraje budou zveřejněny v průběhu roku. V případě schválení dotace bude v následujících 3 měsících připravena smlouva.

31. 12. 2016 - konec lhůty pro dokončení realizace projektu/akce

16. 01. 2017 -     nejzazší termín pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy poskytnuté dotace/příspěvku

Soubory ke stažení