Uzavření smlouvy s městem Plzní o spolupráci na projektu Digitální technické mapy

obrazek
04. prosince 2013 10:44, aktualizováno 09:44, Michal Souček

Město Plzeň v zastoupení Správy informačních technologií města Plzně podepsalo s Plzeňským krajem smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.
Uzavření smlouvy je zásadním krokem pro úspěšnou provozní fázi projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje. Smlouva zejména řeší závazky a oprávnění smluvních stran při tvorbě digitální technické mapy (DTM). Dále pak ochranu dat a informací, úhradu nákladů a odpovědnost za případnou škodu.
Správa informačních technologií města Plzně se ve smlouvě mimo jiné zavázala:

 • Poskytovat kraji data DTM dle obsahu DTM.
 • Předložit Statutárnímu městu Plzeň návrh aby odbor Stavebně správních činností Magistrátu města Plzně vydal obecně závaznou vyhlášku o DTM obce, dle zákona č. 200/1994 Sb. § 20 odst. 3.
 • Bezplatně vložit data Polohopisu a výškopisu pokud tato data mají k dispozici v digitální podobě – evidence povrchové situace a Polohopisu a výškopisu – objekty a sítě technické infrastruktury ve vlastnictví Obce na území Obce do DTM DMVS PK.
 • Při plnění této smlouvy, zejména pak při zadávání zakázek (projekce, investiční výstavba, územní plánování, studie, koncepční materiály) se řídit platným zněním Směrnice a PŘ a informovat investory, projektanty a geodety o skutečnostech, které z aplikace metodického pokynu vyplývají.

Plzeňský kraj se ve smlouvě mimo jiné zavázal:

 • Zajišťovat správu DTM DMVS PK a funkcionalitu provozu datového skladu DTM DMVS PK a webových služeb nejméně do 31.12.2018.
 • Zajišťovat ve spolupráci se správcem DTM DMVS PK správu, systematickou aktualizaci DTM DMVS PK Polohopis – evidence povrchové situace a její distribuci (zpřístupnění) všem partnerům dle pravidel řídících dokumentů.
 • Zajistit závazek správce DTM DMVS PK vést prokazatelně informace o každém grafickém elementu DTM kraje, minimálně v rozsahu ─ zpracovatel a ověřovatel zaměření, investor (pro koho bylo zaměření vyhotoveno), popis (účel zaměření, třída přesnosti), datum zaměření.
 • Koordinovat činnost všech partnerů za účelem naplnění předmětu a účelu této smlouvy.
 • Prokazatelně informovat uživatele DTM DMVS PK, že výstupy a informace z využívaných dat DTM DMVS PK nenahrazují vyjádření správců sítí technické infrastruktury.
 • Kontrolovat dodržování Směrnice DTM DMVS PK a Provozního řádu, a to po celou dobu funkčnosti projektu DTM DMVS PK.
 • Koordinovat činnosti všech partnerů za účelem splnění předmětu této smlouvy.
 • Zajistit propagaci systému správy DTM DMVS PK.
 • Provádět kontrolní činnosti správy systému DTM DMVS PK.

Plzeňský kraj předpokládá postupné uzavírání dalším smluvních vztahů s partnery projektu z řad obcí a správců technické infrastruktury.