Udržitelnost projektu "Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji"

obrazek
25. května 2015 09:54, aktualizováno 29. října 2019 14:01, Ing. Milan Janko

Část Digitální povodňové plány
Zpracované digitální povodňové plány jsou přístupné na internetových stránkách http://dpp.kr-plzensky.cz/. S digitálními povodňovými plány se pracuje a jsou využívány i v rámci běžných činností. V průběhu roku jsou navíc pořádána cvičení, jež mají za cíl procvičení i méně často využívaných funkcí. Povodňové orgány z řad ORP plní zadané úkoly, zejména vyhledávají příslušná data prostřednictvím textové i mapové části, případně i s použitím složitějších funkcí (např. pomocí podmínek). Mezi zadané úkoly patří například vyhledávání ohrožených objektů na vodních tocích, v jednotlivých obcích, vyhledání postupových dob, úrovně směrodatných limitů SPA v zadaných profilech, vyhledávání evakuačních míst včetně kontaktů, dále míst omezujících odtokové poměry či vyhledávání za použití podmínek, např. vyhledávání ohrožených objektů do určité hodnoty průtoku apod.
Digitální povodňové plány jsou průběžně aktualizovány, a to zejména s využitím Editoru dat dPP, který je přístupný v rámci POVIS. Zvýšená pozornost je věnována zajištění aktuálních kontaktů na povodňové komise obcí s rozšířenou působností a jednotlivých obcí.


Obr. č. 1 - Ukázka mapové služby v dPP Plzeňského kraje

Část Doplnění sítě srážkoměrů a hladinoměrů
Instalací a zprovozněním monitorovacích zařízení (srážkoměrů a hladinoměrů) došlo k doplnění stávající sítě těchto zařízení v Plzeňském kraji. Na komplexní zajištění provozu těchto zařízení byla vysoutěžena společnost DHI a.s. a AQUATEST a.s. Po ukončení první etapy provozu ke dni 31.12.2014 byla předána závěrečná zpráva s hodnocením, že systém je funkční a vyhovující podmínkám, pro něž byl navržen a odpovídající požadavkům jakožto prvku lokálního výstražného systému. Naměřené hodnoty jsou prezentovány prostřednictvím aplikace „Povodňového informačního systému Plzeňského kraje“ dostupné na internetové adrese http://dvt-info.cz/WEB_plzen/DVT_main/Main.aspx. Monitorovací zařízení též umožňují při překročení stanovené směrodatné úrovně zasílání výstražných SMS zpráv. Přestože zařízení poskytují cenné informace o spadlých srážkách a úrovních vodních hladin ve vybraných profilech sledovaných toků a prostřednictvím zasílaných SMS zpráv zajišťují výstražné informace pro koncové uživatele zejména z řad povodňových orgánů obcí a ORP, objevují se krádeže některých komponentů, zejména solárních panelů sloužících k dobíjení baterií u hladinoměrů. Zloděj tak působí škodu jednak na vlastním zařízení, ale poškozením zařízení může dojít k nefunkčnosti daného zařízení, výpadkům či chybám v měření apod.

  

 

                                             Obr. č. 2 - Ukázky poškozeného zařízení – krádež solárního panelu včetně dalších komponentů a poškození skyboxu na profilu D3C Záhoří na přelomu ledna a února 2015