Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2003

10. února 2012 05:35, aktualizováno 04:35, Mgr. Štěpánka Szabó MBA

 

S m ě r n i c e  Rady Plzeňského kraje  č. 1/2003

 

o  povolování služebních pracovních cest a dovolené  ředitelům příspěvkových organizací  Plzeňského kraje vyjma škol a školských zařízení

 

 

Tato směrnice stanoví v souladu s § 59 odst. 1 písm. i)  zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, postup pro schvalování a vyúčtování pracovních cest a schvalování dovolené ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje ( dále jen „organizací“) vyjma škol a školských organizací. Tato směrnice je závazná pro ředitele organizací vyjma ředitelů škol a školských zařízení.

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

/1/ Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu ředitele organizace na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu ředitele z této cesty. 

 

/2/ Zahraniční pracovní cestou se rozumí doba pracovní cesty z ČR do zahraničí, ze zahraničí do ČR a doba pracovní cesty v zahraničí.

 

 

Čl. 2

Schvalování pracovní cesty a dovolené

 

/1/ Člen rady ( v době jeho nepřítomnosti ředitel krajského úřadu ) schvaluje ředitelům organizací, které svou působností odpovídají jeho spravované oblasti:

 

a)     zahraniční pracovní cestu

 

/2/ Příslušný vedoucí odboru krajského úřadu ( v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce) schvaluje ředitelům organizací, které svou působností odpovídají působnosti odboru:

 

a)     tuzemskou pracovní cestu

b)     dovolenou

 

/3/ Ředitel organizace požádá písemně příslušného člena rady o schválení zahraniční cesty. Po vykonání zahraniční pracovní cesty předloží ředitel organizace vyplněný cestovní příkaz k podpisu příslušnému členu rady včetně zprávy ze zahraniční cesty.

 

/4/ Ředitel organizace požádá příslušného vedoucího odboru o schválení tuzemské pracovní cesty a jednodenní dovolené prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

Po vykonání pracovní cesty  předloží ředitel organizace k podpisu vedoucímu  vyplněný cestovní příkaz. Písemná žádost (dovolenka) bude předložena k podpisu příslušnému vedoucímu odboru.

 

 

/5/ Dovolená delší než jeden den je povolována příslušným vedoucím odboru na základě plánu dovolené, který bude v organizaci zpracován do 30. května příslušného kalendářního roku. Ředitel organizace předloží písemnou žádost (dovolenku) a oznámí příslušnému vedoucímu odboru  svého zástupce po dobu čerpání dovolené.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

Touto směrnicí se ruší Pokyn ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje č. 1/2002.

 

Tato směrnice byla schválena Radou Plzeňského kraje usnesením č.  1237/03 ze dne 14. ledna 2003 a nabývá účinnosti dne 15. ledna 2003.

 

 

 

 

                                                                                                MUDr. Petr Zimmermann

                                                                                                            hejtman

 

 

 

 

V Plzni dne 13.1. 2003