Školská zařízení na území kraje, která byla zřízena krajem nebo jednotlivými obcemi na území kraje a která mají ubytovací či stravovací kapacitu

24. června 2015 14:21, aktualizováno 14. srpna 2015 11:42,

Dne 11. 6. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se týkající se provozovatelů ubytovacích zařízení, restaurací a škol na území České republiky, konkrétně pak:

  1. Zaslání seznamu školských zařízení (střední školy, střední odborná učiliště, vysoké školy a vyšší odborné školy) na území vašeho kraje, která byla zřízena krajem nebo jednotlivými obcemi na území kraje a která mají ubytovací či stravovací kapacitu.

 

  1. Zaslání seznamu dalších zařízení na území vašeho kraje, která byla zřízena krajem nebo jednotlivými obcemi na území kraje a která mají ubytovací či stravovací kapacitu. Jedná se o zařízení, jakými jsou domovy mládeže, internáty, školy v přírodě, hotely, turistické ubytovny, sportovní centra, rehabilitační centra a ubytovny.

 

  1. Informaci o tom, která ze shora uvedených zařízení mají ve své zřizovatelské listině povolenou doplňkovou činnost odpovídající hostinské činnosti, a nebo ubytovacím službám a která z těchto zařízení takovou činnost skutečně provozují a poskytují ubytovací či pohostinské služby veřejnosti, včetně zaslání informací o celkové kapacitě lůžek a míst těchto zařízení.

 

  1. Sdělení výsledků hospodaření výše uvedených zařízení, jejichž kontrolu kraj ve smyslu ust. § 15 odst. 2 z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění provádí. V této souvislosti žádáme především o informace týkající se použití event. zisků školských zařízení získaných z doplňkových činností povolených ve zřizovacích listinách za období let 2011, 2012 a 2013, popř. 2014.

 

  1. Informaci o tom, zda-li byla vůči některým z výše uvedených zařízení provedena v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 ze strany kraje kontrola z hlediska souladu činnosti těchto zařízení s právními předpisy, z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky a zda byla případně shledána při nakládání s finančními prostředky poskytnutými těmto zařízením zřizovatelem porušení zákona o rozpočtových pravidlech nebo zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo porušení zřizovací listiny.

Žadateli byly poskytnuty tyto informace:

K prvnímu a třetímu bodu byl v příloze tohoto dokumentu zaslán seznam škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem, které mají ubytovací či stravovací kapacitu s vyznačením doplňkové činnosti. Dále bylo uvedeno, že pro doplňkovou činnost nejsou ve zřizovacích listinách kapacity stanoveny.

Jsou využívány v rozsahu volné nevyužité kapacity, což se každým rokem mění. Kapacity těchto činností v hlavní činnosti nezasahují do tržního prostředí. Plzeňský kraj je zřizovatelem středních škol, středních odborných učilišť a vyšších odborných škol, není zřizovatelem vysokých škol.

 

K bodu číslo dvě bylo sděleno, že Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje má k dispozici pouze údaje o zřizovaných organizacích v oblasti školství a tyto údaje jsou vypsány ve shora uvedeném seznamu.

 

K bodu číslo čtyři žádosti týkajícího se sdělení výsledků hospodaření bylo uvedeno, že zmiňovaný zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů se nevztahuje na příspěvkové organizace zřizované ÚSC. Zřizovatel schvaluje závěrečné účty zřizovaných organizací jako celek. Podle § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvková organizace případný zisk v doplňkové činnosti může použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. Tím zisk nevstupuje do tržního prostředí.“ To platí i pro roky 2011 až 2014.

 

K bodu číslo pět, v letech 2011 až 2014 byly ve školách a školských zařízeních zřizovaných Plzeňským krajem provedeny kontroly dle stanovených plánů kontrol na jednotlivé roky. V některých případech bylo zjištěno porušení zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V těchto případech bylo příspěvkovým organizacím uloženo přijmout nápravná opatření.

 

V závěru bylo upozorněno na to, že žádosti o poskytnutí informací ohledně škol a školských zařízení, které nezřizuje Plzeňský kraj (zřizovatel obec, privátní sektor, církev, stát), je nutné podat jejich zřizovatelům.

Soubory ke stažení