Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

obrazek
17. září 2012 16:19, aktualizováno 27. května 2015 14:24, Mgr. Barbora Horáčková

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, povolit prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a případného penále, a to na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.

Institut promíjení se nepoužije u příjemců, kterým vznikl právní titul na poskytnutí prostředků na realizaci projektových aktivit právními akty vydanými po 1. 5. 2012. Výjimkou je případ, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele dotace, dále z důvodu živelné katastrofy či státem změněné situace.

Institut promíjení může být využíván u příjemců, kterým vznikl právní titul na poskytnutí prostředků na realizaci projektových aktivit právními akty vydanými před 1. 5. 2012, a to pouze ve skutečně odůvodněných případech, a dále za podmínky, že poskytovatel v právním aktu nestanovil snížený odvod za porušení rozpočtové kázně. Odůvodněné případy, v jejichž  případě lze využít institutu promíjení, jsou uvedeny v "Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně", který je uveden v příloze.
V souvislosti s vydáním Metodického dopisu č. 30 „Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek a postup hlášení nesrovnalostí“ byl sazebník aktualizován ke dni 4. 12. 2014.

Soubory ke stažení