Sanace kontaminovaného území Plzeň – Libušín

obrazek
03. července 2019 08:46, aktualizováno 18. září 2019 12:41, Ing. Jana Němečková

Sanace kontaminovaného území Plzeň – Libušín

Cílem projektu financovaného z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, primární oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží, byla sanace horninového prostředí a podzemní vody znečištěné chlorovanými a ropnými uhlovodíky v prostoru bývalého areálu Prádelny a čistírny města Plzeň, státní podnik, v k.ú. Hradiště u Plzně, obec Plzeň. Koncepce řešení sanace vycháela z výsledků zpracované Analýzy rizik (AQUATEST a.s., 2011) a Studie proveditelnosti (EKOS Plzeň s.r.o., 2012) pro dané území. V rámci realizace projektu došlo k odtěžení znečištěné zeminy a její nahrazení nekontaminovaným materiálem, dále venting půdního vzduchu spojený s propařováním, sanace hlubší zvodně inovativní technologií stimulované biologické reduktivní dehalogenace, prokázání splnění sanačních limitů, aktualizace analýzy rizik a uvedení pozemků do stavu blízkého původnímu.

Stav projektu: udržitelnost
Ukončení udržitelnosti projektu: 30. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2015
Celkové náklady projektu: 45 499 763,40 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 45 480 403,40 Kč
Výše podpory:  40 932 362,70 Kč