Rozptylová studie Plzeňského kraje

obrazek
03. června 2005 08:57, aktualizováno 05. března 2019 11:08, Ing. Václav Liška

Rozptylová studie Plzeňského kraje navazuje na Program snižování emisí Plzeňského kraje. Na  základě usnesení Rady PK č.2821/04 a č.3047/04 a výsledků výběrového řízení ji zpracovala společnost ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Praha v období srpen 2004 - duben 2005.  Legislativně je studie zpracována v souladu se zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a  s Nařízením vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Studie vytváří ucelený podklad pro dlouhodobý systém hodnocení kvality ovzduší na území kraje, který bude využíván pro řídící a koncepční činnosti a bude informovat o stávající i výhledové situaci v oblasti kvality ovzduší.  Rozptylová studie poskytuje informace o zdrojích znečišťování působících v řešeném území i mimo území kraje, o současné kvalitě ovzduší, příčinách jeho znečištění a také  o očekávaném vývoji emisní a imisní situace v dalších letech.

Bylo provedeno modelové vyhodnocení kvality ovzduší pro současný stav (rok 2004) i výhledovou situaci roku 2010 pro tyto znečišťující látky: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované částice  PM 10, benzen a amoniak. Vyhodnocení emisní situace bylo provedeno dále pro celkové uhlovodíky a celkové těkavé organické látky (VOC), benzo(a)pyren jako zástupce skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků a oxid uhličitý, který představuje rozhodující skleníkový plyn.

Nejvýznamnější aplikací modelového hodnocení studie jsou tzv. variantní modelové výpočty, které představují velmi účinný nástoj pro vyhodnocení vlivu nových záměrů na kvalitu ovzduší a při hledání účinných postupů a opatření na snížení imisní zátěže v konkrétních lokalitách.

Písemné vyhotovení  Rozptylové studie  Plzeňského kraje včetně grafických výstupů je k nahlédnutí na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje.