Regionální akční plán Plzeňského kraje

obrazek
25. ledna 2018 08:49, aktualizováno 06. dubna 2018 09:21, Ing. Petra Ježková

Regionální akční plán (dále jen RAP) je základním dokumentem pro činnost Regionální stálé konference zhotoveným na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů s cílem naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

Regionální akční plány všech krajů tvoří podstatný vstup pro tvorbu Akčního plánu SRR – aktivity RAP, které formulují Regionální stálé konference na základě spolupráce s partnery v území, se stávají obsahem aktivit Akčního plánu SRR (na národní úrovni), jehož přípravu koordinuje ve spolupráci s dalšími rezorty i územními partnery MMR. Aktivity RAP jsou z velké části financované z ESI fondů a napomáhají tak realizovat územní dimenzi.

Význam Regionálního akčního plánu

  • RAP, jakožto součást AP SRR, přispívá k naplnění cílů SRR ČR pro období 2014 – 2020 (s výhledem do roku 2023).
  • Dle vládou schváleného Národního dokumentu k územní dimenzi jsou Regionální akční plány SRR základním nástrojem provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů a PRV s ostatními rozvojovými aktivitami jednotlivých aktérů na území krajů, jakož i potřeby strategického rozvoje území krajů s národní úrovní.
  • RAP slaďuje a podporuje aktéry regionálního rozvoje v ČR a v územních obvodech jednotlivých krajů ČR konkretizuje podobu možného využití Evropských strukturálních a investičních fondů a dalších zdrojů včetně případných nefinančních opatření vedoucích k naplnění cílů regionální politiky.
  • RAP slouží jako významný podklad pro ŘO operačních programů, které budou při zjišťování absorpční kapacity a zacilování výzev (plán výzev) díky jednotné metodice tvorby a řízení RAP vycházet z obdobně strukturovaných informací, které bude obsahovat dokument RAP.

Soubory ke stažení