Příručka pro české příjemce dotace - 4.vydání

obrazek
27. června 2011 09:24, aktualizováno 20. dubna 2012 14:24,

Čtvrté vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné od 1. 7. 2011.

Dne 1. 9. 2011 vstoupil v platnost Metodický pokyn č. 1 ke čtvrtému vydání Příručky pro české příjemce dotace. Tímto metodickým pokynem byla aktualizovaná kapitola 4.8 a příloha č. 4a - Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem. Znění metodického pokynu včetně příloh naleznete v příloze tohoto článku.

Dne 1. 1. 2012 vstoupil v platnost Metodický pokyn č. 2 ke čtvrtému vydání Příručky pro české příjemce dotace. Tento metodický pokyn aktualizuje kap. 4.2 Příručky pro české příjemce dotace, ve které definuje, že u zadávacích řízení zahájených 1. 1. 2012 a později již nebude možné v případě užšího řízení pro omezení počtu zájemců využít náhodný výběr provedený losem. Zároveň u zadávacích řízení zahájených 1. 1. 2012 a později již nebude možné využít smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele (smluvní pokuty), jako dílčí hodnoticí kritérium. Úplné znění metodického pokynu naleznete v příloze tohoto článku.

Dne 1. 4. 2012 vstoupil v platnost Metodický pokyn č. 3 ke čtvrtému vydání Příručky pro české příjemce dotace. Tento metodický pokyn v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách aktualizuje postupy pro zadávání veřejných zakázek, které jsou přílohou Příručky pro české příjemce dotace (příloha č. 04a). Metodickým pokynem zároveň dochází  ke změně v odkazování na tyto postupy pro zadávání veřejných zakázek ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu a v Rozhodnutí o spolufinancování ze státního rozpočtu. Tabulka s postupy byla z dokumentů právního navázání odebrána a odkazuje se nyní přímo na Příručku pro české příjemce dotace. V souvislosti s tím dochází také ke změně Smlouvy o podmínkách realizace projektu, Všeobecných podmínek, které jsou přílohou této Smlouvy, a v Rozhodnutí o spolufinancování ze státního rozpočtu. U dvou příloh Smlouvy dále dochází ke změně v číslování. Úplné znění metodického pokynu včetně příloh naleznete v příloze tohoto článku.

Dne 16. 4. 2012 vstoupil v platnost Metodický pokyn č. 4 ke čtvrtému vydání Příručky pro české příjemce dotace. Tento metodický poknyn mění "Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období  2007-2013 („Doplňující postupy“)", který je přílohou Příručky pro české příjemce dotace (příloha č. 4b).

Soubory ke stažení