Principy financování veřejné správy

02. května 2014 12:16, aktualizováno 11:37, Ing. Milena Nová

Principy veřejných financí
Veřejné finance představují peněžní vztahy založené na tvorbě, rozdělování a použití peněžních zdrojů, spojených s činností veřejných institucí. Veřejné finance  zahrnují:

  • státní rozpočet - k zabezpečení funkcí státu (základ veřejných financí),
  • finance územní samosprávy (obce a kraje),
  • finance státních podniků a veřejnoprávních organizací,
  • finance účelových finančních fondů.

Finanční hospodaření kraje a jeho příjmy jsou ve velké míře závislé na účelových dotacích ze státního rozpočtu, na výnosech daní nebo podílů na nich podle zákona číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Menší zdroj tvoří vlastní příjmy (za správní poplatky, pokuty, prodej a pronájmy vlastního majetku). 

Rozpočet kraje
Oblast rozpočtů územních samosprávních celků  (obce, kraje) upravuje zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozpočty jsou součástí veřejné rozpočtové soustavy. Jsou  aplikovány obdobné principy jako u státního rozpočtu. Základním nástrojem finančního hospodaření  je roční rozpočet, který je sestavován na kalendářní rok a dále rozpočtový výhled, který je sestavován minimálně na dva roky (dokumenty schvaluje zastupitelstvo). Obsahem rozpočtu jsou rozpočtové příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Třídění příjmů a výdajů probíhá závazně dle rozpočtové skladby, která je určena vyhláškou Ministerstva financí  České republiky číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.