Právní předpisy

27. února 2017 08:10, aktualizováno 13. května 2019 10:38, Petra Olivková

Základní právní normy, kterými se řídí činnost dětských domovů

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
 • Nařízení vlády č. 460/2013 Sb., o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Právní předpisy, které se týkají rozhodovací pravomoci ředitele o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 24 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

 

Některé další předpisy, které souvisejí s problematikou dětských domovů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů – část týkající se poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce č. 10/2012, o výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 

Nejdůležitější mezinárodní právní předpisy

 • Úmluva o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.)
 • Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů)
 • Deklarace práv dítěte (DE01/59) – vyhlášená OSN 20. listopadu 1959
 • Evropská úmluva o výkonu práv dětí (Sdělení MZV č. 54/2001 Sb.m.s.)
 • Úmluva č. 182 Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Sdělení MZV č. 90/2002 Sb.m.s.)
 • Směrnice o náhradní péči o děti schválená Valným shromážděním OSN pod č. 64/142 dne 20. února 2010