Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - SZC Letiny

12. května 2016 14:15, aktualizováno 13:15,

Dne 27. 4. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Byly požadovány informace o Sociálním a zdravotním centru Letiny s. r. o., a to:

1) Kolik stížností na poskytované služby obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje od roku 2010 do roku 2016 a jak byly tyto stížnosti vyřešeny?

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) neeviduje žádné stížnosti na poskytovatele sociálních služeb Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. (dále jen SZC Letiny) za období 2010 – 2016.

2) Kolik užití omezujících prostředků bylo v Centru Letiny v letech 2010 - 2016 evidováno? Kolika osob se uvedené týkalo? Na jakou dobu byl omezující prostředek užit?

SZC Letiny v období 2010 - 2013 KÚPK jako registrujícímu orgánu písemně nesdělilo, že použilo opatření omezující pohyb osob; od 1. 1. 2014 povinnost písemně hlásit použití opatření omezujících pohyb osob registrujícímu orgánu již není uzákoněna. Informace o použití opatření omezujících pohyb osob jsou uváděny ve Výkazech sociálních služeb, které poskytovatelé vyplňují v elektronické podobě v rámci systému OKposkytovatel – za rok 2014 poskytovatel žádné použití opatření omezujících pohyb osob nevykázal a za rok 2015 budou výkazy podávány k 30. 6. 2016.

3) Eviduje Krajský úřad Plzeňského kraje, že by proti zaměstnanci Centra Letiny bylo vedeno trestní řízení, a to v souvislosti s poskytováním péče o klienty? Pokud ano, jaký byl výsledek trestního řízení?

KÚPK neukládá žádný předpis povinnost vést evidenci trestních řízení vedených proti zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb. KÚPK ji tedy nevede ani u zaměstnanců SZC Letiny.

4) V letech 2013 a 2014 proběhly Úřadem veřejné ochránkyně práv návštěvy Centra Letiny. jaké kroky Krajský úřad Plzeňského kraje podnikl k nápravě zjištěné situace? Byly Centru Letiny uloženy sankce, příp. v čem sankce spočívaly? Probíhá nyní ze strany Krajského úřadu intenzivní dozor nad Centrem Letiny?

KÚPK, po doručení prvního dopisu od Veřejného ochránce práv (dále jen VOP) o výsledku Systematické návštěvy v SZC Letiny, naplánoval v listopadu 2013 kontrolu plnění registračních podmínek a VOP nabídl možnost zúčastnit se kontroly – ze strany VOP nepřišla žádná reakce. V lednu 2014 obdržel KÚPK další dopis od zástupce VOP. KÚPK zaslal VOP vyjádření a sdělil termín kontroly a opět nabídl možnost zúčastnit se kontroly – ani tentokrát nepřišla ze strany VOP žádná reakce. Dne 13. 3. 2014 byla ukončena kontrola plnění registračních podmínek u poskytovatele sociálních služeb SZC Letiny se zjištěním, že byl porušen § 79 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – zjištěný nedostatek byl odstraněn dne 15. 4. 2014. Protokol o této kontrole byl VOP zaslán na vědomí 10. 6. 2014. Ze strany VOP nebylo reagováno na zaslání tohoto Protokolu. Dne 30. 3. 2015 KÚPK provedl další kontrolu plnění registračních podmínek (kde byla opět nabídnuta možnost účasti zástupci VOP, ze strany VOP bez odezvy) – výsledek kontroly byl bez zjištěných nedostatků. I Protokol o této kontrole byl VOP zaslán na vědomí, a to 7. 5. 2015. Dne 20. 4. 2015 zaslal KÚPK dotaz Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR), který se týkal informace o výsledcích kontroly u SZC Letiny ohledně využití příspěvku na péči. Dle ÚP ČR nedostatky nebyly zjištěny. Dne 20. 4. 2015 zaslal KÚPK dotaz Všeobecné zdravotní pojišťovně (dále jen VZP), který se týkal informací z kontrolní činnosti provedené v SZC Letiny. VZP informace neposkytla s odůvodněním, že zaměstnanci VZP musí zachovávat mlčenlivost. Dne 20. 4. 2015 zaslal KÚPK dotaz Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje (dále jen KHS PK), který se týkal informací z kontrolní činnosti provedené v SZC Letiny. Dle KHS PK nebyly u poskytovatele sociálních služeb shledány závady.

5) Kdy naposledy v Centru Letiny proběhla inspekce Krajským úřadem Plzeňského kraje? Kolikrát celkem v Centru Letiny proběhla inspekce v letech 2010 - 2016? V návaznosti na toto Vás žádám o zaslání nejnovější inspekční zprávy.

Inspekce kvality provedená KÚPK proběhla ve dnech 25. - 28. 7. 2011. V SZC Letiny byla ještě provedena inspekce v letech 2014 (inspekci provedl ÚP ČR) a 2015 (inspekci provedlo MPSV). Inspekční zprávy z let 2014 a 2015 KÚPK nikdy neobdržel a tudíž je nemá k dispozici.